Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

2005/430/WE, Euratom:Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

Data ogłoszenia:2005-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

Artykuł 3 1. Numery porządkowe przypisane kontyngentom w załączniku I do niniejszej decyzji mogą zostać zmienione przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w artykule 4 ustęp 2. Kontyngenty o numerach porządkowych powyżej 09.5100 będą zarządzane przez Komisję zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1). 2. Ilości towarów, na które obowiązują kontyngenty, a które dopuszczono do swobodnego obrotu od dnia 1 lipca 2004 r. w ramach koncesji przewidzianych w załączniku A lit. b) protokołu zatwierdzonego decyzją 2003/286/WE (2), obciążają ilości przewidziane w kolumnie czwartej załącznika A lit. b) do protokołu załączonego do niniejszej decyzji, nie włączając w to ilości, dla których pozwolenia na przywóz zostały wydane przed dniem 1 lipca 2004 r.

1. Komisję będzie wspierał Komitet Zarządzający ds. Cukru, zgodnie z art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (3), lub, w odpowiednim przypadku, komitet powołany na podstawie właściwych przepisów innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych. 2. Tam, gdzie mowa o niniejszym ustępie, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE. Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc. 3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Artykuł 5 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby umocowanej do podpisania Protokołu dodatkowego w imieniu Wspólnoty Europejskiej. Artykuł 6 Przewodniczący Rady, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 9 Protokołu dodatkowego. Przewodniczący Komisji dokonuje takiej notyfikacji w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 18 kwietnia 2005 r. W imieniu Rady

J. KRECKÉ

W imieniu Komisji

J. M. BARROSO

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1). 2 ( ) Decyzja Rady 2003/286/WE z dnia 8 kwietnia 2003 r w sprawie zawarcia Protokołu dostosowującego handlowe aspekty Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, biorąc pod uwagę wyniki negocjacji między stronami w sprawie nowych wzajemnych koncesji rolnych (Dz.U. L 102 z 24.4.2003, str. 60).

(3) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1.

17.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK Numery porządkowe kontyngentów UE na produkty pochodzące z Bułgarii (o których mowa w art. 3)

L 155/3

Nr porządkowy kontyngentu

Kod CN

Opis

09.4783

0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49 0201 0202 ex 0203 0210 11 0210 12 0210 19 1601 00 1602 41 1602 42 1602 49

Bydło żywe

09.4651

Mięso wołowe, świeże, chłodzone lub mrożone

09.4671

Mięso wieprzowe, świeże, chłodzone lub mrożone Mięso wieprzowe, solone, w solance, suszone lub wędzone

Kiełbasy i produkty podobne Przetworzone i konserwowane mięso, podroby mięsne lub krew wieprzowe

09.5854

ex 0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu, pozycja nr 0105, z wyłączeniem 0207 27 91, 0207 35 91, 0207 36 89 Mleko i śmietana, w proszku lub w innej stałej konsystencji

09.4773

0402 10 0402 21 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39

09.4675

Jogurt, naturalny i bez dodanych owoców, orzechów lub kakao Inne, naturalne i bez dodanych owoców, orzechów lub kakao

09.4660 09.5891 09.6225 09.5938

0406 0407 00 30 0702 00 00 ex 0707 00 05

Ser i twaróg Jaja ptasie w skorupach, nie do wylęgu Pomidory Ogórki — do przetworzenia

09.6231

ex 0707 00 05

Ogórki, świeże lub chłodzone — inne niż do przetworzenia

09.4725

0711 51 00 2003 10 20 2003 10 30 0808 10 1001 1109 00 00

Grzyby gatunku Agaricus

09.6247 09.4676

Jabłka, inne niż na sok Pszenica i meslin Gluten pszenny

L 155/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2005

Nr porządkowy kontyngentu

Kod CN

Opis

09.5893

1002 00 00 1102 10 00 1103 19 10 1003 20 10

Żyto Mąka żytnia Kasza i mączka żytnia Pellets z żyta Jeczmień Mąka jęczmienna Kasza i mączka jęczmienna Pellets z jęczmienia Owies Mąka z owsa Kasza i mączka z owsa Pellets z owsa Kukurydza Ryż, częściowo lub całkowicie omielony Przetworzone lub konserwowane mięso drobiowe Inne przetworzone lub konserwowane wołowe mięso, podroby mięsne lub krew Cukier Inne cukry

09.5894

1003 00 1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20

09.5895

1004 00 00 1102 90 30 1103 19 40 1103 20 30

09.4677 09.5941 09.6277 09.4784 09.4785

1005 10 90 1005 90 00 1006 30 1602 32 1602 39 1602 50 1701 1702

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L155 - 30 z 200517.6.2005

    Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

  • Dz. U. L155 - 26 z 200517.6.2005

    2005/431/WE, Euratom:Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

  • Dz. U. L155 - 5 z 200517.6.2005

    Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.