Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 1

Tytuł:

2005/430/WE, Euratom:Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

Data ogłoszenia:2005-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 1

Strona 1 z 2
17.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA I KOMISJA

DECYZJA RADY I KOMISJI z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (2005/430/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

strony (2) (zwany dalej „Układem Europejskim”), wszedł w życie dnia 1 lutego 1995 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 zdanie drugie, art. 300 ust. 3 akapity pierwszy i drugi, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając Traktat w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”), w szczególności art. 6 ustęp 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia załączonego do Traktatu, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Traktat w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (zwany dalej „Traktatem o Przystąpieniu”) wszedł w życie dnia 1 maja 2004 r.

(3)

Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego jest konieczny, aby uwzględnić przystąpienie dziesięciu nowych Państw Członkowskich.

(4)

Konsultacje w sprawie Protokołu dodatkowego miały miejsce zgodnie z artykułem 28 ustęp 2 Układu Europejskiego, tak aby zapewnić uwzględnienie wzajemnych interesów Wspólnoty i Bułgarii.

(5)

Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (3).

Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej

(6)

Należy zatem zatwierdzić Protokół dodatkowy,

(1) Zgoda dostarczona dnia 22 lutego 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 358 z 31.12.1994, str. 3, ze zmianami. (3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

L 155/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4 Artykuł 1

17.6.2005

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Niniejszym zatwierdza się Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, aby uwzględnić przystąpienie do Unii Europejskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej. Tekst Protokołu dodatkowego załączony jest do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Komisja przyjmuje szczegółowe zasady wykonania Protokołu dodatkowego zgodnie z procedurą, o której mowa w artykule 4 ustęp 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L155 - 30 z 200517.6.2005

    Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

  • Dz. U. L155 - 26 z 200517.6.2005

    2005/431/WE, Euratom:Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

  • Dz. U. L155 - 5 z 200517.6.2005

    Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.