Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 30

Tytuł:

Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

Data ogłoszenia:2005-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 30

Strona 1 z 12
L 155/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ DODATKOWY

17.6.2005

do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA i EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ, zwane dalej „Wspólnotą”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej oraz Komisję Wspólnot Europejskich, z jednej strony, oraz RUMUNIA, z drugiej strony,

17.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/31

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej i, tym samym, do Wspólnoty dnia 1 maja 2004 roku, UWZGLĘDNIAJĄC Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony (zwany dalej „Układem Europejskim”), który został podpisany w Brukseli dnia 1 lutego 1993 r i wszedł w życie 1 lutego 1995 roku, UWZGLĘDNIAJĄC Traktat dotyczący przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (zwany dalej „Traktatem o Przystąpieniu”), który został podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003 roku i wszedł w życie 1 maja 2004 roku, A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z artykułem 6 ustęp 2 Aktu załączonego do Traktatu o Przystąpieniu przystąpienie do Układu Europejskiego nowych Umawiających się Stron zostało uzgodnione w drodze zawarcia protokołu do Układu Europejskiego, UZGODNILI CO NASTĘPUJE: SEKCJA I UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

Artykuł 1 Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka (zwane dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) stają się Stronami Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, który został podpisany w Brukseli dnia 1 lutego 1993 roku i wszedł w życie 1 lutego 2005 roku (zwanego dalej „Układem Europejskim”) oraz przyjmują i respektują, w identyczny sposób, jak inne Państwa Członkowskie Wspólnoty, teksty Układu Europejskiego, jak również Porozumień w formie wymiany listów, Wspólnych deklaracji oraz Jednostronnych deklaracji, dołączonych do Aktu końcowego podpisanego w tym samym dniu.

Rumunii wymienionych w załącznikach A litera a) i A litera b), oraz ustalenia dotyczące przywozu do Rumunii, mające zastosowanie do pewnych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty wymienionych w załącznikach B litera a) i B litera b) do niniejszego Protokołu, zastępuje się ustaleniami określonymi w Układzie Europejskim zmienionym protokołem dostosowującym aspekty handlowe zawarte w Układzie Europejskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi, z jednej strony a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia rezultatów negocjacji między stronami na temat nowych wzajemnych koncesji rolnych (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L155 - 26 z 200517.6.2005

    2005/431/WE, Euratom:Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

  • Dz. U. L155 - 5 z 200517.6.2005

    Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

  • Dz. U. L155 - 1 z 200517.6.2005

    2005/430/WE, Euratom:Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.