Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 156 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 919/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 827/2004 w odniesieniu do zakazu przywozu opastuna pochodzącego z Kambodży, Gwinei Równikowej i Sierra Leone i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 826/2004 zakazujące przywozu opastuna z Gwinei Równikowej i Sierra Leone oraz rozporządzenie (WE) nr 828/2004 zakazujące przywozu miecznika z Sierra Leone

Data ogłoszenia:2005-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 156 POZ 1

18.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 919/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 827/2004 w odniesieniu do zakazu przywozu opastuna pochodzącego z Kambodży, Gwinei Równikowej i Sierra Leone i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 826/2004 zakazujące przywozu opastuna z Gwinei Równikowej i Sierra Leone oraz rozporządzenie (WE) nr 828/2004 zakazujące przywozu miecznika z Sierra Leone

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wienia statkom pochodzącym z omawianych państw kontynuowania tego rodzaju praktyk połowowych.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

Od momentu przyjęcia rezolucji 98–18, ICCAT zidentyfikowała Boliwię, Kambodżę, Gwineę Równikowową, Gruzję i Sierra Leone jako państwa, których statki odławiają opastuna (Thunnus obesus) w sposób obniżający skuteczność środków dotyczących ochrony i zarządzania, popierając swoje ustalenia danymi dotyczącymi połowów, handlu i działań statków. ICCAT zidentyfikowała również Gwineę Równikową i Sierra Leone jako państwa, których statki odławiają tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) w sposób obniżający skuteczność środków dotyczących ochrony i zarządzania. Ponadto ICCAT zidentyfikowała Sierra Leone jako państwo, którego statki odławiają miecznika (Xiphias gladius) w sposób obniżający skuteczność środków dotyczących ochrony i zarządzania. Przywóz opastuna pochodzącego z Boliwii, Kambodży, Gwinei Równikowej, Gruzji i Sierra Leone jest obecnie zakazany rozporządzeniem (WE) nr 827/2004 (2). Przywóz tuńczyka błękitnopłetwego pochodzącego z Gwinei Równikowej i Sierra Leone jest obecnie zakazany rozporządzeniem (WE) nr 826/2004 (3). Przywóz miecznika pochodzącego ze Sierra Leone jest obecnie zakazany rozporządzeniem (WE) nr 828/2004 (4). Podczas XIV nadzwyczajnego posiedzenia w 2004 r., ICCAT przyjęła do wiadomości wysiłki poczynione przez Kambodżę, Gwineę Równikową i Sierra Leone w celu rozwiązania problematycznych kwestii i przyjęła zalecenia znoszące środki ograniczające handel nałożone na wspomniane państwa.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W następstwie przyjęcia decyzji Rady 86/238/EWG (1) Wspólnota jest Umawiającą się Stroną Międzynarodowej Konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego podpisanej w Rio de Janeiro w dniu 14 maja 1966 r., zmienionej Protokołem załączonym do Aktu Końcowego Konferencji Pełnomocników Państw Stron Konwencji podpisanego w Paryżu w dniu 10 lipca 1984 (zwanej dalej „Konwencją ICCAT”) od dnia 14 listopada 1997 r.

(6)

(2)

Konwencja ICCAT stanowi ramy dla współpracy regionalnej w zakresie ochrony i zarządzania tuńczykiem i gatunkami tuńczykopodobnymi na Oceanie Atlantyckim i przylegających morzach poprzez ustanowienie Międzynarodowej Komisji Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (zwanej dalej „ICCAT”) i przyjęcia przez wspomniany organ środków dotyczących ochrony i zarządzania, które stają wiążące dla Umawiających się Stron.

(7)

(8)

(3)

W 1998 r. ICCAT przyjęła rezolucję 98–18 dotyczącą nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów tuńczyka na dużą skalę przez statki poławiające za pomocą sznurów haczykowych na obszarze objętym Konwencją. Wspomniana rezolucja ustanowiła procedury służące identyfikacji państw, których statki poławiały tuńczyka i gatunki tuńczykopodobne w sposób obniżający skuteczność środków przyjętych przez ICCAT dotyczących ochrony i zarządzania. Rezolucja określiła również środki, które należy przyjąć, w tym, w razie konieczności, niedyskryminujące środki ograniczające handel w formie zakazu przywozu w celu uniemożli-

(9)

(10)

(1) Dz.U. L 162 z 18.6.1986, str. 33.

(2) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 21. (3) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 19. (4) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 23.

L 156/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2005

(11)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 827/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione. Rozporządzenia (WE) nr 826/2004 i 828/2004 powinny zostać odpowiednio uchylone,

1) w art. 2 ust. 1 skreśla się tekst: „Kambodży, Gwinei Równikowej i Sierra Leone”; 2) w art. 3 tekst: „Boliwii, Gruzji i Sierra Leone” otrzymuje brzmienie: „Boliwii i Gruzji”. Artykuł 2

(12)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Uchyla się rozporządzenia (WE) nr 826/2004 i 828/2004. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 Do rozporządzenia (WE) nr 827/2004 niniejszym wprowadza się następujące zmiany:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 13 czerwca 2005 r. W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 156 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 22 z 200518.6.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Argentyńską dotycząca udziału Republiki Argentyńskiej w operacji wojskowej zarządzania kryzysowego prowadzonej przez Unię Europejską w Bośni i Hercegowinie (operacja Althea)

 • Dz. U. L156 - 21 z 200518.6.2005

  Decyzja Rady 2005/447/WPZiB z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącej udziału Republiki Argentyńskiej w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L156 - 19 z 200518.6.2005

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 30 maja 2005 r. ustalająca datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

 • Dz. U. L156 - 18 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 21. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L156 - 17 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 337. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L156 - 15 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 165. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L156 - 13 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 165. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L156 - 12 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 925/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 20. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L156 - 11 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie 84. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L156 - 8 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie przekazania i sprzedaży na rynku portugalskim 80000 ton pszenicy zwyczajnej, 80000 ton kukurydzy i 40000 jęczmienia znajdujących się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L156 - 7 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L156 - 5 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L156 - 3 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 920/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz wprowadzające tymczasowe środki stanowiące odstępstwa od tych rozporządzeń

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.