Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 156 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 920/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz wprowadzające tymczasowe środki stanowiące odstępstwa od tych rozporządzeń

Data ogłoszenia:2005-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 156 POZ 3

18.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 920/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz wprowadzające tymczasowe środki stanowiące odstępstwa od tych rozporządzeń

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 290, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 190, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje: Rząd Irlandii złożył wniosek o przyznanie językowi irlandzkiemu takiego samego statusu, jaki przyznany jest narodowym językom urzędowym innych Państw Członkowskich UE, i o dokonanie odpowiednich zmian w rozporządzeniu Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1) oraz w rozporządzeniu Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2), które to oba rozporządzenia są dalej zwane „rozporządzeniem nr 1”. Z art. 53 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 314 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską wynika, że język irlandzki jest jednym z autentycznych języków każdego z tych Traktatów. Rząd Irlandii podkreśla, że zgodnie z art. 8 Konstytucji Irlandii język irlandzki jako język narodowy jest pierwszym językiem urzędowym Irlandii. Rzeczą właściwą jest rozpatrzyć pozytywnie wniosek rządu Irlandii i zmienić odpowiednio rozporządzenie nr 1; jednakże ze względów praktycznych i na okres przejściowy należy postanowić, że instytucje Unii Europejskiej nie mają obowiązku sporządzania i tłumaczenia wszystkich aktów, łącznie z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości, w języku irlandzkim i na język irlandzki; należy również przewidzieć, aby odstępstwo takie było częściowe, wyłączając z jego zakresu rozporządzenia przyjmowane wspólnie przez Parlament Euro17 z 6.10.1958, str. 385/58. Rozporządzenie ostatnio zmieAktem Przystąpienia z 2003 r. 17 z 6.10.1958, str. 401/58. Rozporządzenie ostatnio zmieAktem Przystąpienia z 2003 r.

pejski i Radę oraz upoważnić Radę do podjęcia jednomyślnie decyzji, w okresie czterech lat od dnia stosowania niniejszego rozporządzenia, a później co pięć lat, czy należy to odstępstwo uchylić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

(1)

„Artykuł 1 Językami urzędowymi i językami roboczymi instytucji Unii Europejskiej są języki: angielski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niemiecki, niderlandzki, polski, portugalski, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.”;

2) artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

(2)

„Artykuł 4 Rozporządzenia i inne dokumenty o zasięgu ogólnym są sporządzane w dwudziestu jeden językach urzędowych.”;

(3)

3) artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

(4)

„Artykuł 5 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej publikuje w dwudziestu jeden językach urzędowych.”. się

Artykuł 2 W drodze odstępstwa od rozporządzenia nr 1 i przez okres pięciu lat z możliwością przedłużenia, począwszy od dnia, kiedy niniejsze rozporządzenie stosuje się, instytucje Unii Europejskiej nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych w języku irlandzkim lub publikowania ich w tym języku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. nione (2) Dz.U. nione

L 156/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2005

Niniejszy artykuł nie stosuje się do rozporządzeń przyjmowanych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę. Artykuł 3 Nie później niż cztery lata od dnia, kiedy niniejsze rozporządzenie stosuje się, a później co pięć lat, Rada dokonuje przeglądu funkcjonowania art. 2 i podejmuje jednomyślnie decyzję,

czy odstępstwo, o którym mowa w tym artykule, należy uchylić. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 13 czerwca 2005 r. W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 156 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 22 z 200518.6.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Argentyńską dotycząca udziału Republiki Argentyńskiej w operacji wojskowej zarządzania kryzysowego prowadzonej przez Unię Europejską w Bośni i Hercegowinie (operacja Althea)

 • Dz. U. L156 - 21 z 200518.6.2005

  Decyzja Rady 2005/447/WPZiB z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącej udziału Republiki Argentyńskiej w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L156 - 19 z 200518.6.2005

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 30 maja 2005 r. ustalająca datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

 • Dz. U. L156 - 18 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 21. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L156 - 17 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 337. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L156 - 15 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 165. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L156 - 13 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 165. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L156 - 12 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 925/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 20. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L156 - 11 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie 84. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L156 - 8 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie przekazania i sprzedaży na rynku portugalskim 80000 ton pszenicy zwyczajnej, 80000 ton kukurydzy i 40000 jęczmienia znajdujących się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L156 - 7 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L156 - 5 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L156 - 1 z 200518.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 919/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 827/2004 w odniesieniu do zakazu przywozu opastuna pochodzącego z Kambodży, Gwinei Równikowej i Sierra Leone i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 826/2004 zakazujące przywozu opastuna z Gwinei Równikowej i Sierra Leone oraz rozporządzenie (WE) nr 828/2004 zakazujące przywozu miecznika z Sierra Leone

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.