Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 157 POZ 203

Tytuł:

Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 157 POZ 203

Strona 1 z 17
21.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/203

AKT dotyczący warunków przystąpienia RepublikI Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej

Zgodnie z artykułem 2 Traktatu o Przystąpieniu, niniejszy Akt będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy w dniu 1 stycznia 2007 roku nie będzie obowiązywał Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, aż do dnia wejścia w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.

CZĘŚĆ PIERWSZA

ZASADY

Artykuł 1 Do celów niniejszego Aktu:

określenie „instytucje” oznacza instytucje utworzone na mocy Traktatów założycielskich. Artykuł 2

określenie „Traktaty założycielskie” oznacza: a) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską („Traktat WE”) i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej („Traktat EWEA”), uzupełnione lub zmienione traktatami lub innymi aktami, które weszły w życie przed przystąpieniem, Traktat o Unii Europejskiej („Traktat UE”), uzupełniony lub zmieniony traktatami lub innymi aktami, które weszły w życie przed przystąpieniem; Postanowienia Traktatów założycielskich oraz przepisy aktów przyjętych przez instytucje i Europejski Bank Centralny przed dniem przystąpienia są od dnia przystąpienia wiążące dla Bułgarii i Rumunii oraz są stosowane w tych państwach zgodnie z warunkami określonymi w tych Traktatach i w niniejszym Akcie. Artykuł 3 1. Bułgaria i Rumunia przystępują do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie. 2. Bułgaria i Rumunia zajmują takie samo stanowisko co obecne Państwa Członkowskie względem deklaracji, rezolucji lub innych stanowisk przyjętych przez Radę Europejską lub Radę, a także względem stanowisk dotyczących Wspólnoty lub Unii przyjętych za wspólnym porozumieniem przez Państwa Członkowskie. Bułgaria i Rumunia będą stosować się do zasad i wytycznych wynikających z takich deklaracji, rezolucji lub innych stanowisk oraz podejmą środki niezbędne dla zapewnienia wprowadzenia ich w życie. 3. Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów wymienionych w Załączniku I. Konwencje i protokoły wchodzą w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę w decyzjach, o których mowa w ustępie 4. 4. Rada, stanowiąc jednomyślnie na podstawie zalecenia Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, dokonuje wszelkich dostosowań wymaganych w związku

b)

określenie „obecne Państwa Członkowskie” oznacza Królestwo Belgii, Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Irlandię, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republikę Węgierską, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; określenie „Unia” oznacza Unię Europejską ustanowioną Traktatem UE; określenie „Wspólnota” oznacza, zależnie od okoliczności, jedną lub obydwie Wspólnoty, o których mowa w pierwszym tiret; określenie „nowe Państwa Członkowskie” oznacza Republikę Bułgarii i Rumunię;

— —

L 157/204

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ArtykuŁ 6

21.6.2005

z przystąpieniem, do konwencji i protokołów, o których mowa w ustępie 3 oraz publikuje dostosowany tekst w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Bułgaria i Rumunia zobowiązują się do wprowadzenia ustaleń administracyjnych i innych w odniesieniu do konwencji i protokołów, o których mowa w ustępie 3, takich jak przyjęte przed dniem przystąpienia przez obecne Państwa Członkowskie lub Radę oraz do usprawnienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 157 POZ 203 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 377 z 200521.6.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L157 - 29 z 200521.6.2005

  Protokół dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L157 - 11 z 200521.6.2005

  Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L157 - 10 z 200521.6.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu

 • Dz. U. L157 - 9 z 200521.6.2005

  Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L157 - 7 z 200521.6.2005

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej (AA1/2/2005 – C6–0086/2005 – 2005/0902(AVC)) (Procedura zgody)

 • Dz. U. L157 - 5 z 200521.6.2005

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Bułgarii o przystąpienie do Unii Europejskiej (AA1/2/2005 – C6‐0085/2005 – 2005/0901(AVC)) (Procedura zgody)

 • Dz. U. L157 - 3 z 200521.6.2005

  Opinia Komisji z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wniosków Republiki Bułgarii i Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.