Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustalające na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. kwotę pomocy dla nieodziarnionej bawełny na rok gospodarczy 2004/2005

Data ogłoszenia:2005-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 10

L 158/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 937/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustalające na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. kwotę pomocy dla nieodziarnionej bawełny na rok gospodarczy 2004/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Grecji, w szczególności jego protokół nr 4 dotyczący bawełny (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena nieodziarnionej bawełny na rynku światowym była ustalana okresowo w trakcie roku gospodarczego 2004/2005. Należy zatem ustalić na rok gospodarczy 2004/2005 kwoty pomocy dla każdego okresu, na który ustalona została cena nieodziarnionej bawełny na rynku światowym,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3) przewiduje ustalenie nie później niż dnia 30 czerwca danego roku gospodarczego kwoty pomocy dla nieodziarnionej bawełny mającą zastosowanie do każdego okresu, na który została ustalona cena tego produktu na rynku światowym. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 905/2005 (4) ustalono na rok gospodarczy 2004/2005 rzeczywistą produkcję nieodziarnionej bawełny oraz wynikającą z tego obniżkę ceny orientacyjnej.

Artykuł 1 Na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. kwoty pomocy dla nieodziarnionej bawełny odpowiadające cenom na rynku światowym ustalonym w rozporządzeniach wymienionych w załączniku są ustalone w wymienionym załączniku, począwszy od dnia wejścia w życie odpowiednich rozporządzeń. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Protokół zmieniony ostatnio rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1). (2) Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3. (3) Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3). (4) Dz.U. L 154 z 17.6.2005, str. 3.

21.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/11

ZAŁĄCZNIK POMOC DLA NIEODZIARNIONEJ BAWEŁNY

(w EUR/100 kg) Rozporządzenie Komisji ustalające ceny nieodziarnionej bawełny na rynku światowym Kwota pomocy Grecja Hiszpania Portugalia

1218/2004 (1) 1239/2004 (2) 1271/2004 (3) 1334/2004 (4) 1399/2004 (5) 1434/2004 (6) 1490/2004 (7) 1510/2004 (8) 1554/2004 (9) 1593/2004 (10) 1642/2004 (11) 1649/2004 (12) 1710/2004 (13) 1752/2004 (14) 1824/2004 (15) 1913/2004 (16) 1940/2004 (17) 1998/2004 (18) 2058/2004 (19) 2115/2004 (20) 2197/2004 (21) 2234/2004 (22) 30/2005 (23) 90/2005 (24) 164/2005 (25) 230/2005 (26) 288/2005 (27) 346/2005 (28) 398/2005 (29) 455/2005 (30) 492/2005 (31)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L 232 z 1.7.2004, str. 32. 235 z 6.7.2004, str. 8. 240 z 10.7.2004, str. 5. 247 z 21.7.2004, str. 13. 255 z 31.7.2004, str. 23. 264 z 11.8.2004, str. 10. 273 z 21.8.2004, str. 20. 276 z 26.8.2004, str. 12. 282 z 1.9.2004, str. 6. 290 z 11.9.2004, str. 4. 295 z 18.9.2004, str. 31. 296 z 21.9.2004, str. 15. 305 z 1.10.2004, str. 47. 312 z 9.10.2004, str. 10. 320 z 21.10.2004, str. 20. 328 z 30.10.2004, str. 94. 335 z 11.11.2004, str. 4. 344 z 20.11.2004, str. 30. 355 z 1.12.2004, str. 24. 366 z 11.12.2004, str. 13. 373 z 21.12.2004, str. 35. 379 z 24.12.2004, str. 77. 7 z 11.1.2005, str. 4. 19 z 21.1.2005, str. 25. 28 z 1.2.2005, str. 14. 39 z 11.2.2005, str. 37. 48 z 19.2.2005, str. 18. 55 z 1.3.2005, str. 9. 65 z 11.3.2005, str. 3. 74 z 19.3.2005, str. 40. 81 z 30.3.2005, str. 43.

59,946 61,029 61,684 62,119 62,684 62,720 62,327 61,088 60,531 60,545 61,719 61,640 62,324 62,436 62,982 63,966 64,793 65,240 65,491 65,513 65,512 65,662 64,589 63,928 64,610 64,199 63,800 63,041 62,978 63,159 61,932

56,651 57,734 58,389 58,824 59,389 59,425 59,032 57,793 57,236 57,250 58,424 58,345 59,029 59,141 59,687 60,671 61,498 61,945 62,196 62,218 62,217 62,367 61,294 60,633 61,315 60,904 60,505 59,746 59,683 59,864 58,637

84,076 85,159 85,814 86,249 86,814 86,850 86,457 85,218 84,661 84,675 85,849 85,770 86,454 86,566 87,112 88,096 88,923 89,370 89,621 89,643 89,642 89,792 88,719 88,058 88,740 88,329 87,930 87,171 87,108 87,289 86,062

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 26 z 200521.6.2005

  Decyzja Rady 2005/451/WSiSW z dnia 13 czerwca 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L158 - 24 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Nowej Zelandii oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1812) (1)

 • Dz. U. L158 - 23 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. dotycząca wniosku o zwolnienie z pobierania opłat od pojazdów silnikowych złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1818) (1)

 • Dz. U. L158 - 20 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek żywności i składników żywności pochodzących z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii NK 603 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 580)

 • Dz. U. L158 - 17 z 200521.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/42/WE z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II, IV i VI do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L158 - 16 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski o pozwolenia na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L158 - 14 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L158 - 12 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L158 - 6 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu zaopatrywania francuskich departamentów zamorskich w sektorach zbóż, olejów roślinnych i przetworów owocowych i warzywnych oraz dostaw niektórych zwierząt żywych

 • Dz. U. L158 - 5 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2005 z 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L158 - 3 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L158 - 1 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.