Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski o pozwolenia na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2005-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 16

L 158/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 940/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski o pozwolenia na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1372/95 z dnia 16 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 3 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

spekulacyjnych. Wydanie pozwoleń na ilości wnioskowane od 13 do 17 czerwca i od 20 czerwca 2005 r. może spowodować przekroczenie ilości odpowiadających wielkościom normalnie przyjętym w handlu danymi produktami. Należy odrzucić wnioski, dla których pozwolenia na wywóz danych produktów nie zostały jeszcze przyznane,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie (WE) nr 1372/95 przewiduje szczególne środki w przypadku, gdy wnioski o pozwolenia na wywóz dotyczą ilości i/lub wydatków, które przekraczają wielkości normalnie przyjęte w handlu, lub w przypadku gdy zachodzi ryzyko, że wielkości te zostaną przekroczone, uwzględniając wielkości graniczne określone w art. 8 ust. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2777/75 (2), i/lub odpowiadające im wydatki w danym okresie. Rynek niektórych produktów sektora mięsa drobiowego charakteryzuje się niestałością. Zbliżanie się zmian refundacji stosowanych do tych produktów spowodowało składanie wniosków o pozwolenia na wywóz do celów

Artykuł 1 W odniesieniu do wniosków o pozwolenia na wywóz złożonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1372/95 w sektorze mięsa drobiowego, nie uwzględnia się wniosków z dnia od 13 do 17 czerwca i od 20 czerwca 2005 r., odnośnie do których wydanie pozwoleń miałoby nastąpić odpowiednio od 22 i od 29 czerwca 2005 r., dla kategorii 3 określonej w załączniku I do wymienionego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2005 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 133 z 17.6.1995, str. 26. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1383/2001 (Dz.U. L z 7.7.2001, str. 26). (2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L z 16.5.2003, str. 1).

zmie186 zmie122

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 26 z 200521.6.2005

  Decyzja Rady 2005/451/WSiSW z dnia 13 czerwca 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L158 - 24 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Nowej Zelandii oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1812) (1)

 • Dz. U. L158 - 23 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. dotycząca wniosku o zwolnienie z pobierania opłat od pojazdów silnikowych złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1818) (1)

 • Dz. U. L158 - 20 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek żywności i składników żywności pochodzących z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii NK 603 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 580)

 • Dz. U. L158 - 17 z 200521.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/42/WE z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II, IV i VI do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L158 - 14 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L158 - 12 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L158 - 10 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustalające na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. kwotę pomocy dla nieodziarnionej bawełny na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L158 - 6 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu zaopatrywania francuskich departamentów zamorskich w sektorach zbóż, olejów roślinnych i przetworów owocowych i warzywnych oraz dostaw niektórych zwierząt żywych

 • Dz. U. L158 - 5 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2005 z 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L158 - 3 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L158 - 1 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.