Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/42/WE z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II, IV i VI do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2005-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 17

Strona 1 z 2
21.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/17

DYREKTYWA KOMISJI 2005/42/WE z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II, IV i VI do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2, po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Kosmetycznych oraz Produktów Niespożywczych Przeznaczonych dla Konsumentów,

(5) (4)

szym niż 0,1 %. W związku z tym wpis pod numerem referencyjnym 53 w części 1 załącznika VI do dyrektywy 76/768/EWG powinien zostać odpowiednio zmieniony. SCCNFP uważa, że methylisothiazolinone nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jeśli stosuje się go w gotowych produktach kosmetycznych jako środek konserwujący w stężeniu nie większym niż 0,01 %. W związku z tym methylisothiazolinone należy dodać do części 1 załącznika VI do dyrektywy 76/768/EWG pod numerem referencyjnym 57.

W związku z powyższym dyrektywa 76/768/EWG powinna zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie oceny toksyczności dla skóry olejku z korzeni Kostus (Saussurea lappa Clarke), 7-etoksy-4metylokumaryny, heksahydrokumaryny oraz balsamu peruwiańskiego (Myroxylon pereirae), Komitet Naukowy ds. Produktów Kosmetycznych oraz Produktów Niespożywczych Przeznaczonych dla Konsumentów (SCCNFP) uważa, że substancji tych nie należy stosować jako składników zapachowych w produktach kosmetycznych. Substancje te powinny dlatego zostać włączone do załącznika II do dyrektywy 76/768/EWG. Barwniki azowe CI 12150, CI 20170 oraz CI 27290 zostają włączone do części 1 załącznika IV do dyrektywy 76/768/EWG jako substancje barwiące, których stosowanie w produktach kosmetycznych jest dozwolone. Bezpieczeństwo tych barwników podano w wątpliwość, gdyż mogą one w procesie przemiany materii tworzyć rakotwórcze aminy. Na podstawie dostępnych informacji SCCNFP uważa, że stosowanie barwników CI 12150, CI 20170 oraz CI 27290 stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów, jako że mogą one uwalniać jedną lub więcej rakotwórczych amin aromatycznych. Wyżej wymienione barwniki powinny dlatego zostać wykluczone z części 1 załącznika IV do dyrektywy 76/768/EWG. Chlorek benzetonium wpisano pod numerem referencyjnym 53 w części 1 załącznika VI do dyrektywy 76/768/EWG jako środek konserwujący, który może być stosowany w produktach kosmetycznych spłukiwanych w stężeniu nie większym niż 0,1 %. SCCNFP uważa, że należy zezwolić na stosowanie chlorku benzetonium również w produktach kosmetycznych niespłukiwanych innych niż do higieny jamy ustnej w stężeniu nie więk-

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Załączniki II, IV i VI do dyrektywy 76/768/EWG zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

(2)

Artykuł 2 Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby począwszy od 31 marca 2006 r. produkty kosmetyczne, które są niezgodne z załącznikami II i IV do dyrektywy 76/768/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą, nie były wprowadzane do obrotu przez wspólnotowych producentów lub importerów z siedzibą na terenie Wspólnoty, ani też sprzedawane lub zbywane konsumentom końcowym.

Artykuł 3 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 26 z 200521.6.2005

  Decyzja Rady 2005/451/WSiSW z dnia 13 czerwca 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L158 - 24 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Nowej Zelandii oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1812) (1)

 • Dz. U. L158 - 23 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. dotycząca wniosku o zwolnienie z pobierania opłat od pojazdów silnikowych złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1818) (1)

 • Dz. U. L158 - 20 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek żywności i składników żywności pochodzących z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii NK 603 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 580)

 • Dz. U. L158 - 16 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski o pozwolenia na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L158 - 14 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L158 - 12 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L158 - 10 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustalające na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. kwotę pomocy dla nieodziarnionej bawełny na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L158 - 6 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu zaopatrywania francuskich departamentów zamorskich w sektorach zbóż, olejów roślinnych i przetworów owocowych i warzywnych oraz dostaw niektórych zwierząt żywych

 • Dz. U. L158 - 5 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2005 z 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L158 - 3 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L158 - 1 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.