Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Nowej Zelandii oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1812) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 24

L 158/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Nowej Zelandii oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1812)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/450/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

pisami ustanowionymi w dyrektywie 89/556/EWG, a określone zespoły pobierania zostały urzędowo zatwierdzone do wywozu do Wspólnoty przez służby weterynaryjne tych krajów.

(5)

Należy zatem 92/452/EWG.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(6)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania i zespołów produkcji zarodków bydlęcych zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty (2) przewiduje, iż Państwa Członkowskie mogą jedynie sprowadzać zarodki z państw trzecich, o ile zostały one pobrane, poddane obróbce i przechowywane przez zespoły pobierania zarodków wymienione w tej decyzji. Nowa Zelandia wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie zmian do wykazu w odniesieniu do zapisów dotyczących tego kraju, w szczególności o wykreślenie siedmiu ośrodków oraz o wprowadzenie zmian adresów trzech ośrodków. Ponadto Nowa Zelandia zmieniła zapis numeru identyfikacyjnego ośrodków. Stany Zjednoczone Ameryki wystąpiły z wnioskiem o wprowadzenie zmian do wykazu w odniesieniu do zapisów dotyczących tego kraju, w szczególności o dodanie jednego ośrodka oraz o wprowadzenie zmian adresów trzech ośrodków. Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły gwarancje dotyczące zgodności z właściwymi prze-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 24 czerwca 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 250 z 29.08.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/29/WE (Dz.U. L 15 z 19.1.2005, str. 34).

21.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/25

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do dyrektywy 92/452/EWG wprowadza się następujące zmiany: a) wykaz dotyczący Nowej Zelandii otrzymuje brzmienie: „NZ NZEB01 Premier Genetics NZ Ltd Ingram Road, RD 3, Drury South Auckland Animal Breeding Services Ltd, Kihikihi ET Centre 3680 State Highway 3, RD 2 Hamilton Advanced Genetics, 100 Paradise Gully Road, RD 5C Oamaru Dr Thomas Edward Dixon, Dr John Crawford Dr John David Hepburn, Dr Lindsay Chitty

NZ

NZEB02

NZ

NZEB04

Dr Neil Sanderson”

b) zapis dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 92VA055 E794 otrzymuje brzmienie: „US 92VA055 E794 2420, Grace Chapel Road, Harrisonburg, VA 22801 Randall Hinshaw”

c) zapis dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 92VA056 E794 otrzymuje brzmienie: „US 92VA056 E794 2420, Grace Chapel Road, Harrisonburg, VA 22801 Sarah S. Whitman”

d) zapis dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 96TX088 E928 otrzymuje brzmienie: „US 96TX088 E928 Ultimate Genetics/Normangee, 4140 OSR Normangee, TX 77871 Dr Joe Oden”

e) dodaje się zapis dotyczący Stanów Zjednoczonych Ameryki w brzmieniu: „US 04TN113 E795 Large Animal Services Embryo Transfer Center 272 Bowers Road Greeneville, TN 37743 Mitchell L. Parks”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 26 z 200521.6.2005

  Decyzja Rady 2005/451/WSiSW z dnia 13 czerwca 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L158 - 23 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. dotycząca wniosku o zwolnienie z pobierania opłat od pojazdów silnikowych złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1818) (1)

 • Dz. U. L158 - 20 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek żywności i składników żywności pochodzących z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii NK 603 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 580)

 • Dz. U. L158 - 17 z 200521.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/42/WE z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II, IV i VI do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L158 - 16 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski o pozwolenia na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L158 - 14 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L158 - 12 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L158 - 10 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustalające na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. kwotę pomocy dla nieodziarnionej bawełny na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L158 - 6 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu zaopatrywania francuskich departamentów zamorskich w sektorach zbóż, olejów roślinnych i przetworów owocowych i warzywnych oraz dostaw niektórych zwierząt żywych

 • Dz. U. L158 - 5 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2005 z 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L158 - 3 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L158 - 1 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.