Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu zaopatrywania francuskich departamentów zamorskich w sektorach zbóż, olejów roślinnych i przetworów owocowych i warzywnych oraz dostaw niektórych zwierząt żywych

Data ogłoszenia:2005-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 2

Część 2 Oleje roślinne Prognoza bilansu dostaw i pomocy wspólnotowej dla wspólnotowych na rok kalendarzowy

Ilość (w tonach) I

dostaw

produktów

Wyszczególnienie towarów

Kod CN

Departament

Pomoc (EUR/tonę) II III

Oleje roślinne (1)

1507 do 1516 (2)

Martynika Gwadelupa Réunion Gujana Ogółem

300 300 11 000 100 11 700

— —

71 71 91 91

(3) (3) (3) (3)

(1) Przeznaczone dla przemysłu przetwórczego. (2) Z wyjątkiem 1509 i 1510. (3) Wskazana kwota jest równa refundacji dla produktów oznaczonych tym samym kodem CN przyznanym zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia nr 136/66/EWG.

L 158/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2005

Część 3 Przetwory owocowe i warzywne Prognoza bilansu dostaw i pomocy wspólnotowej dla wspólnotowych na rok kalendarzowy

Ilość (w tonach)

dostaw

produktów

Wyszczególnienie towarów

Kod CN

Departament

Pomoc (EUR/tonę) I II III

Przeciery owocowe otrzymywane przez gotowanie, bez dodatku lub z dodatkiem cukru albo innej substancji słodzącej, do przetworzenia: Przeciery owocowe inaczej przetworzone lub konserwowane, bez dodatku lub z dodatkiem cukru albo innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, przeznaczone do przetworzenia Zagęszczone soki owocowe (włączając moszcz winogronowy), niesfermentowane, niezawierające dodatku alkoholu, bez dodatku lub z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej, przeznaczone do przetworzenia: Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

ex 2007

Wszystkie

100

395

ex 2008

Gujana Gwadelupa Martynika Réunion 950

— — — —

586 408 408 456

— — — —

ex 2009

Gujana Martynika Réunion Gwadelupa

500 — — — 100 —

727 311 311 311 (*)

2002

Wszystkie

91

(*)

(*) Wskazana kwota jest równa refundacji dla produktów oznaczonych tym samym kodem CN przyznanym zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2201/96 (Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29).

Część 4 Materiał siewny Prognoza bilansu dostaw i pomocy wspólnotowej dla wspólnotowych na rok kalendarzowy

Ilość (w tonach) I

dostaw

produktów

Wyszczególnienie towarów

Kod CN

Departament

Pomoc (EUR/tonę) II III

Sadzonki ziemniaków

0701 10 00

Réunion

50

94”

21.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/9

ZAŁĄCZNIK II „Część 1 Hodowla bydła i koni Liczba zwierząt i pomoc wspólnotowa dla dostaw zwierząt wspólnotowych na rok kalendarzowy

Wyszczególnienie towarów Kod CN Departament Ilość Pomoc (EUR/zwierzę)

Konie hodowlane (reproduktory) Bydło żywe: — bydło reproduktory (1) — bawoły reproduktory — bydło przeznaczone do tuczenia (2) (3)

0101 11 00

Wszystkie

7

1 100

0102 10 ex 0102 10 90 0102 90 600 200 1 100 —

(1) Włączenie do tej podkategorii podlega warunkom przewidzianym przepisami wspólnotowymi ustanowionymi w tej dziedzinie. (2) Jedynie pochodzące z krajów trzecich. (3) Korzystanie ze zwolnienia z należności przywozowych jest uzależnione od: — deklaracji importera w momencie wwozu zwierząt do francuskich departamentów zamorskich – że zwierzęta są przeznaczone do tuczenia przez okres sześćdziesięciu dni od dnia ich faktycznego wwozu, a następnie do uboju i do spożycia na miejscu, — pisemnego zobowiązania importera w momencie wwozu zwierząt do zgłoszenia właściwym władzom, w okresie miesiąca od daty wwozu bydła, gospodarstwa lub gospodarstw, gdzie bydło ma być tuczone, — dowodu przedstawionego przez importera, że – z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej – bydło było tuczone w gospodarstwie lub gospodarstwach wskazanych zgodnie z tiret drugim, że nie zostało ubite przed upływem okresu, o którym mowa w tiret pierwszym, lub że zostało ubite z powodów sanitarnych lub straciło życie w wyniku choroby lub wypadku.

Część 2 Hodowla drobiu i królików Liczba zwierząt i pomoc wspólnotowa dla dostaw zwierząt wspólnotowych na rok kalendarzowy

Wyszczególnienie towarów Kod CN Departament Ilość (liczba zwierząt, sztuki) Pomoc (EUR/zwierzę, szt.)

Kurczęta Jaja wylęgowe przeznaczone do produkcji kurcząt Króliki hodowlane (reproduktory) — Króliki domowe hodowlane (reproduktory)

ex 0105 11 ex 0407 00 19

Wszystkie

85 240 800 000

0,48 0,17

ex 0106 19 10

800

33”

„Część 4 Hodowla owiec i kóz Liczba zwierząt i pomoc wspólnotowa dla dostaw zwierząt wspólnotowych na rok kalendarzowy

Wyszczególnienie towarów Kod CN Departament Ilość (liczba zwierząt) Pomoc (EUR/tonę)

Reproduktory z gatunków owiec i kóz — samce — samice ex 0104 10 i ex 0104 20 ex 0104 10 i ex 0104 20

Wszystkie 30 210 312 192”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 26 z 200521.6.2005

  Decyzja Rady 2005/451/WSiSW z dnia 13 czerwca 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L158 - 24 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Nowej Zelandii oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1812) (1)

 • Dz. U. L158 - 23 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. dotycząca wniosku o zwolnienie z pobierania opłat od pojazdów silnikowych złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1818) (1)

 • Dz. U. L158 - 20 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek żywności i składników żywności pochodzących z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii NK 603 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 580)

 • Dz. U. L158 - 17 z 200521.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/42/WE z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II, IV i VI do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L158 - 16 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski o pozwolenia na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L158 - 14 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L158 - 12 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L158 - 10 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustalające na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. kwotę pomocy dla nieodziarnionej bawełny na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L158 - 5 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2005 z 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L158 - 3 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L158 - 1 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.