Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu zaopatrywania francuskich departamentów zamorskich w sektorach zbóż, olejów roślinnych i przetworów owocowych i warzywnych oraz dostaw niektórych zwierząt żywych

Data ogłoszenia:2005-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 6

Strona 1 z 2
L 158/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 936/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu zaopatrywania francuskich departamentów zamorskich w sektorach zbóż, olejów roślinnych i przetworów owocowych i warzywnych oraz dostaw niektórych zwierząt żywych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1452/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z francuskich departamentów zamorskich, zmieniające dyrektywę 72/462/EWG oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 525/77 i (EWG) nr 3763/91 (Poseidom) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 6 i art. 6 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zapisane ilości są większe od realizacji. W odniesieniu do bawolic, kurcząt i jaj należy dostosować niektóre cechy produktów będących przedmiotem dostaw do potrzeb, które dały się zauważyć w realizacji bilansu francuskich departamentów zamorskich.

(4)

Należy zatem dostosować ilości oraz opisy produktów i zwierząt wymienionych wyżej do rzeczywistych potrzeb. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opiniami komitetów zarządzających ds. przedmiotowych produktów,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczące ustanowienia bilansów dostaw i pomocy wspólnotowej dla dostaw niektórych podstawowych produktów do spożycia przez ludzi, do przetworzenia i jako nakłady rolnicze oraz dla dostaw zwierząt żywych i jaj do regionów peryferyjnych na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 (2) ustanawia prognozy bilansu dostaw i określa wysokość pomocy wspólnotowej. Rzeczywisty poziom realizacji rocznego bilansu zaopatrywania w zboża, oleje roślinne i w przetwory owocowe i warzywne oraz dostaw niektórych zwierząt żywych francuskich departamentów zamorskich wykazuje, że ustalone ilości wyżej wymienionych produktów są niższe od potrzeb, ze względu na wyższy niż przewidywano popyt. Zaobserwowano wyjątkowo duży popyt na pomidory konserwowane. W odniesieniu do sadzonek ziemniaków

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 14/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I części 1, 2, 3 i 4 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; 2) w załączniku II części 1, 2, i 4 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004 (Dz.U. L 305 z 1.10.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 3 z 7.1.2004, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2138/2004 (Dz.U. L 369 z 16.12.2004, str. 24).

21.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/7

ZAŁĄCZNIK I „Część 1 Zboża i produkty zbożowe przeznaczone do spożycia przez zwierzęta i przeznaczone do spożycia przez ludzi; rośliny oleiste, rośliny białkowe, susz paszowy Prognoza bilansu dostaw i pomocy wspólnotowej dla wspólnotowych na rok kalendarzowy

Ilość (w tonach) I

dostaw

produktów

Departament

Wyszczególnienie towarów

Kod CN

Pomoc (EUR/tonę) II III

Gwadelupa Gujana

pszenica zwyczajna, jęczmień, kukurydza i słód pszenica zwyczajna, jęczmień, kukurydza, produkty przeznaczone na paszę dla zwierząt i słód

1001 90, 1003 00, 1005 90 i 1107 10 1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 i 1107 10 1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 i 1107 10 1001 90, 1003 00, 1005 90 i 1107 10

58 000 6 445

— —

42 52

(*) (*)

Martynika

pszenica zwyczajna, jęczmień, kukurydza, kasze i grysiki z pszenicy durum, owies i słód pszenica zwyczajna, jęczmień, kukurydza i słód

52 000

42

(*)

Réunion

188 000

48

(*)

(*) Wskazana kwota jest równa refundacji dla produktów oznaczonych tym samym kodem CN przyznanym zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 (Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 158 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 26 z 200521.6.2005

  Decyzja Rady 2005/451/WSiSW z dnia 13 czerwca 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L158 - 24 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Nowej Zelandii oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1812) (1)

 • Dz. U. L158 - 23 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. dotycząca wniosku o zwolnienie z pobierania opłat od pojazdów silnikowych złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1818) (1)

 • Dz. U. L158 - 20 z 200521.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek żywności i składników żywności pochodzących z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii NK 603 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 580)

 • Dz. U. L158 - 17 z 200521.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/42/WE z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG, dotyczącą produktów kosmetycznych, w celu dostosowania jej załączników II, IV i VI do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L158 - 16 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski o pozwolenia na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L158 - 14 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L158 - 12 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L158 - 10 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustalające na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. kwotę pomocy dla nieodziarnionej bawełny na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L158 - 5 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2005 z 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L158 - 3 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L158 - 1 z 200521.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.