Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 159 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 941/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

Data ogłoszenia:2005-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 159 POZ 1

22.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 941/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

Wykorzystane przez producentów skrobi ziemniaczanej ilości przewyższające podkwoty dostępne na rok gospodarczy 2004/2005 mają zostać potrącone z ilości przyznanych na rok 2005/2006, zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1868/94.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

Należy zatem zmienić odpowiednio rozporządzenie (WE) nr 1868/94.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(6)

Swoją opinię wydał Europejski Komitet EkonomicznoSpołeczny (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1868/94 określa w art. 2 ust. 1 kwoty skrobi ziemniaczanej dla Państw Członkowskich będących jej producentami na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005.

(2)

Artykuł 1 Artykuły 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1868/94 otrzymują brzmienie:

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1868/94 trzyletnie kwoty należy rozdzielić między Państwa Członkowskie na podstawie sprawozdania Komisji dla Rady. Uwzględnione powinny zostać przy tym ostatnie zmiany w ramach wspólnej polityki rolnej oraz produkcja w Państwach Członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty dnia 1 maja 2004 r. W oczekiwaniu na pierwsze efekty w sektorze, obecne kwoty obowiązujące na rok gospodarczy 2004/2005 powinny w związku z tym zostać przedłużone na dwa kolejne lata.

„Artykuł 2 1. Państwom Członkowskim produkującym skrobię ziemniaczaną przydziela się kwoty na lata gospodarcze 2005/2006 i 2006/2007 określone w Załączniku.

(3)

Państwa Członkowskie będące producentami powinny rozdzielić swoją kwotę dwuletnią pomiędzy wszystkich producentów skrobi na podstawie kwot na rok gospodarczy 2004/2005.

(1) Opinia wydana dnia 11 maja 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 197 z 30.7.1994, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

2. Każde Państwo Członkowskie produkujące skrobię, określone w Załączniku, rozdziela przyznaną mu kwotę pomiędzy producentów skrobi ziemniaczanej w celu wykorzystania w latach gospodarczych 2005/2006 i 2006/2007 na podstawie podkwot dostępnych dla każdego producenta w latach 2004/2005, z zastrzeżeniem postanowień akapitu drugiego.

(3) Opinia wydana dnia 9 marca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

L 159/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2005

Podkwoty dostępne dla każdego producenta skrobi na rok gospodarczy 2005/2006 są korygowane w celu uwzględnienia ilości wykorzystanej ponad kwotę na rok gospodarczy 2004/2005, zgodnie z art. 6 ust. 2. Artykuł 3 1. Do dnia 30 września 2006 r. Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie w sprawie rozdziału kwot we Wspólnocie wraz z właściwymi wnioskami. Sprawozdanie to uwzględnia ewentualne zmiany w zakresie płatności na rzecz producentów ziemniaków oraz zmiany sytuacji na rynku skrobi ziemniaczanej i skrobi zbożowej.

2. Do dnia 31 grudnia 2006 r. Rada podejmuje decyzję na wniosek Komisji, stanowiąc na podstawie art. 37 Traktatu, w oparciu o sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1. 3. Najpóźniej do dnia 31 stycznia 2007 r. Państwa Członkowskie powiadamiają zainteresowane strony o szczegółowych przepisach przyjętych w tym sektorze.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2005 r. W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący

22.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/3

ZAŁĄCZNIK KWOTY NA LATA GOSPODARCZE 2005/2006 I 2006/2007

(tony)

Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Hiszpania Francja Łotwa Litwa Niderlandy Austria Polska Słowacja Finlandia Szwecja Łącznie

33 660 168 215 656 298 250 1 943 265 354 5 778 1 211 507 403 47 691 144 985 729 53 178 62 066 1 948 761

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 159 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 13 z 200522.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia zgodności koncentracji z zasadami wspólnego rynku i Porozumieniem o EOG (Sprawa nr COMP/M.3431 – Sonoco/Ahlstrom) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3678)

 • Dz. U. L159 - 12 z 200522.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zawieszające stosowanie niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 331/2005

 • Dz. U. L159 - 6 z 200522.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L159 - 4 z 200522.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.