Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 159 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia zgodności koncentracji z zasadami wspólnego rynku i Porozumieniem o EOG (Sprawa nr COMP/M.3431 – Sonoco/Ahlstrom) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3678)

Data ogłoszenia:2005-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 159 POZ 13

Strona 1 z 4
22.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/13

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia zgodności koncentracji z zasadami wspólnego rynku i Porozumieniem o EOG (Sprawa nr COMP/M.3431 – Sonoco/Ahlstrom) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3678)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2005/452/WE) Dnia 7 stycznia 2004 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Niepoufną wersję pełnego tekstu decyzji Komisji w oryginalnym języku postępowania oraz w językach roboczych Komisji można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod adresem: http://europa.eu.int/comm/ competition/index_en.html

I. ZARYS (1)

Sonoco, z siedzibą w USA, oraz fińskie przedsiębiorstwo Ahlstrom powiadomiły Komisję o swoim zamiarze utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa, którego działalność zamierzały wesprzeć swoimi europejskimi zakładami zajmującymi się produkcją tektur na tuleje i tulei. Tuleje to tuby wyprodukowane z tektury. Tuleje zazwyczaj służą do nawijania różnorodnych produktów takich jak papier, folia lub przędza. Podczas postępowania zwrócono uwagę na poważne obawy, jakie występują na rynkach wysokiej jakości tulei papierowych oraz tulei niskowartościowych w niektórych regionach Europy północnej. Na pierwszym etapie postępowania strony przedstawiły środki zaradcze w celu podjęcia działań zapobiegającym tym obawom. Strony zaproponowały zbycie zakładu w Svebergu w Norwegii, który produkuje oba wyżej wymienione produkty. Środek ten prawie w całości usuwa powstały na skutek koncentracji przyrost udziałów w rynku. Jednakże przeprowadzone w pierwszym etapie postępowania badania rynku wykazały, iż uczestnicy rynku mają obawy co do środków zaradczych, w szczególności w odniesieniu do ich nieodpowiedniego położenia geograficznego oraz

rentowności zbywanego przedsiębiorstwa. Ponieważ na tym etapie środek ten nie usunął w pełni istniejących poważnych obaw w dniu 5 lipca 2004 r., Komisja wszczęła drugi etap postępowania.

(4)

(2)

Podczas drugiego etapu postępowania strony, przedstawiając przekonywujące dowody dotyczące kosztów związanych z transportem, były w stanie usunąć obawy co do położenia zakładu w Svebergu. Ponadto strony zaproponowały rozwiązanie zezwalające na rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących naruszenia zasad konkurencji, tak aby przed zakończeniem przez strony transakcji Komisja mogła zapewnić odpowiedniego kupca. Środek ten zapewnił rentowność zakładu. Drugie badanie rynku potwierdziło to stanowisko.

(3)

II. ODPOWIEDNIE RYNKI PRODUKTÓW (5)

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1310/97 (Dz.U. L 180 z 9.7.1997, str. 1).

Tekturę na tuleje wykonuje się z materiałów takich jak papier lub karton i stosuje się głównie do produkcji tulei papierowych. Kluczową cechą tektury jest jej odporność na rozwarstwianie, którą wyraża się w dżulach na metr kwadratowy (J/m2). Istnieje jedynie ograniczony stopień zastępowalności po stronie popytu i podaży. Producenci tektury o wysokiej odporności na rozwarstwianie

L 159/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2005

(> 375 J/m2) mogą z łatwością przejść na produkcję tektur o niskiej odporności na rozwarstwianie (< 375 J/m2), podczas gdy producenci wyrobów o niskiej odporności, aby produkować tekturę o wysokiej odporności, muszą dokonać niezbędnych inwestycji. W związku z powyższym tektura na tuleje o wysokiej i niskiej odporności stanowi odpowiedni rynek produktów w odniesieniu do tektury na tuleje.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 159 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 12 z 200522.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zawieszające stosowanie niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 331/2005

 • Dz. U. L159 - 6 z 200522.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L159 - 4 z 200522.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L159 - 1 z 200522.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 941/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.