Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 159 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

Data ogłoszenia:2005-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 159 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 4

Dla poparcia wniosku o zezwolenie na ten preparat enzymatyczny bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 3A dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu enzymatycznego wymienionego w załączniku II bez ograniczeń czasowych. Rozporządzeniem (WE) nr 1636/1999 po raz pierwszy zezwolono na tymczasowe stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) oraz endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) w odniesieniu do kurcząt przeznaczonych na tucz. Dla poparcia wniosku o zezwolenie na ten preparat enzymatyczny bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 3A dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu enzymatycznego wymienionego w załączniku II bez ograniczeń czasowych. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2374/98 po raz pierwszy zezwolono na tymczasowe stosowanie preparatu enzymatycznego z 3-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 528.94) w odniesieniu do prosiąt (odstawionych od maciory) i tuczników (2). Dla poparcia wniosku o zezwolenie na ten preparat enzymatyczny bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 3A dyrektywy

70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu enzymatycznego wymienionego w załączniku II bez ograniczeń czasowych.

(11)

Z oceny wyżej wymienionych wniosków wynika, że należy wprowadzić wymóg stosowania pewnych procedur, mających na celu ochronę pracowników przed kontaktem z dodatkami wymienionymi w załącznikach. Ochronę tę należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (3). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(9)

(12)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zezwala się na stosowanie preparatu należącego do grupy „Mikroorganizmy”, opisanego w załączniku I, jako dodatku w żywieniu zwierząt, na warunkach określonych w tym załączniku, bez ograniczeń czasowych. Artykuł 2 Zezwala się na stosowanie preparatów należących do grupy „Enzymy”, opisanych w załączniku II, jako dodatków w żywieniu zwierząt, na warunkach określonych w tym załączniku, bez ograniczeń czasowych. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(10)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 194 z 27.7.1999, str. 17. (2) Dz.U. L 295 z 4.11.1998, str. 3.

(3) Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

L 159/8

ZAŁĄCZNIK I

Minimalna zawartość Pozostałe przepisy Data ważności zezwolenia

Nr WE jednostek aktywnych na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Maksymalna zawartość

PL

Mikroorganizmy Kurczęta przeznaczone do tuczu — 0,3 × 109 W informacjach użytkowania dodatku i premiksu należy wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania. Może być wykorzystywany w mieszankach paszowych zawierających dozwolone kokcydiostatyki: diklazuril, halofuginon, maduramycynę amonu, sól (sodową) monenzyny, robenidynę, sól (sodową) salinomycyny. Tuczniki — 0,35 × 109 1,0 × 109 W informacjach użytkowania dodatku i premiksu należy wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania. Bez ograniczeń czasowych 2,8 × 109 Bez ograniczeń czasowych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 159 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 13 z 200522.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia zgodności koncentracji z zasadami wspólnego rynku i Porozumieniem o EOG (Sprawa nr COMP/M.3431 – Sonoco/Ahlstrom) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3678)

 • Dz. U. L159 - 12 z 200522.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zawieszające stosowanie niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 331/2005

 • Dz. U. L159 - 4 z 200522.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L159 - 1 z 200522.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 941/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.