Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 159 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

Data ogłoszenia:2005-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 159 POZ 6

Strona 1 z 4
L 159/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 943/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

(WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i art. 9d ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 866/1999 po raz pierwszy zezwolono na tymczasowe stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium (NCIMB 10415) w odniesieniu do kurcząt na tucz i tuczników (3). Dla poparcia wniosku o zezwolenie na ten preparat zawierający mikroorganizmy bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 3A dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy, wymienionego w załączniku I bez ograniczeń czasowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje zezwolenie na dodatki stosowane w żywieniu zwierząt.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o zezwolenie na dodatki paszowe złożonych zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 418/2001 po raz pierwszy zezwolono na tymczasowe stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanych przez Penicillium funiculosum (IMI SD 101) w odniesieniu do niosek i indyków przeznaczonych na tucz (4). Dla poparcia wniosku o zezwolenie na ten preparat enzymatyczny bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 3A dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu enzymatycznego wymienionego w załączniku II bez ograniczeń czasowych.

(3)

Wnioski o zezwolenie na dodatki wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(7)

(4)

Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37). (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

Rozporządzeniem (WE) nr 418/2001 po raz pierwszy zezwolono na tymczasowe stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) w odniesieniu do indyków przeznaczonych na tucz. Dla poparcia wniosku o zezwolenie na ten preparat enzymatyczny bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 3A dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu enzymatycznego wymienionego w załączniku II bez ograniczeń czasowych.

(3) Dz.U. L 108 z 27.4.1999, str. 21. (4) Dz.U. L 62 z 2.3.2001, str. 3.

22.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/7

(8)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1636/1999 po raz pierwszy zezwolono na tymczasowe stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) i subtilizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) w odniesieniu do kurcząt przeznaczonych na tucz (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 159 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 13 z 200522.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia zgodności koncentracji z zasadami wspólnego rynku i Porozumieniem o EOG (Sprawa nr COMP/M.3431 – Sonoco/Ahlstrom) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3678)

 • Dz. U. L159 - 12 z 200522.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zawieszające stosowanie niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 331/2005

 • Dz. U. L159 - 4 z 200522.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L159 - 1 z 200522.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 941/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.