Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2005-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 3

Strona 1 z 21
20.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 77/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

społecznego jest wdrażane zgodnie z prawem wspólnotowym.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 122, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Systemy, które powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu średniego rocznego kosztu świadczeń rzeczowych zgodnie z art. 94 i 95 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 zostały wymienione w załączniku 9. Została uzyskana jednomyślna opinia Komisji Administracyjnej ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Niektóre Państwa Członkowskie lub ich właściwe władze zwróciły się o wprowadzenie zmian do załączników do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 zgodnie z procedurą określoną w tym rozporządzeniu. Proponowane zmiany wynikają z decyzji podjętych przez zainteresowane Państwa Członkowskie lub ich właściwe władze wyznaczające władze odpowiedzialne za zapewnienie, że ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia

Artykuł 1 Załączniki 1–5 oraz załączniki 7, 9 i 10 do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Vladimir ŠPIDLA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 631/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 1).

L 16/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2005

ZAŁĄCZNIK 1. W załączniku 1 wprowadza się następujące zmiany a) w sekcji „F. GRECJA” wprowadza się następujące zmiany: punkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: „1. Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (Minister ds. zatrudnienia i ochrony społecznej, Ateny). 2. Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα (Minister zdrowia i solidarności społecznej, Ateny).” b) w sekcji „P. MALTA” wprowadza się następujące zmiany: „P. MALTA 1. Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta’ Socjali (Ministerstwo ds. Rodziny i Solidarności Społecznej). 2. Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita’ (Ministerstwo ds. Zdrowia, Osób Starszych i Opieki Środowiskowej).” c) w sekcji „S. POLSKA” wprowadza się następujące zmiany: punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Minister polityki społecznej, Warszawa.” 2. W załączniku 2 wprowadza się następujące zmiany a) w sekcji „B. REPUBLIKA CZESKA” wprowadza się następujące zmiany: i) punkt 1 lit. b) ppkt ii) otrzymuje następujące brzmienie: „ii) dla funkcjonariuszy sił zbrojnych: — żołnierze zawodowi: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Obrony; — funkcjonariusze policji i straży pożarnej: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; — funkcjonariusze służby więziennej: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Sprawiedliwości; — funkcjonariusze administracji celnej: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 61 z 200520.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2005 r. ustanawiająca zharmonizowane normy badania na obecność niektórych pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonego z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4992) (1)

 • Dz. U. L16 - 59 z 200520.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/556/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Indiach do tymczasowych wykazów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz żelatyny spożywczej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4543) (1)

 • Dz. U. L16 - 58 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L16 - 57 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24. września 2004 dotyczącej mianowania członka Komitetu Regionów z Niderlandów oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L16 - 56 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Zjednoczoneg Królestwo członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L16 - 55 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia z AKP/KTZ i WE/KTZ

 • Dz. U. L16 - 52 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L16 - 51 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1517/77 ustalające listę różnych grup odmian chmielu uprawianych we Wspólnocie

 • Dz. U. L16 - 46 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania mleka, produktów na bazie mleka i produktów pochodnych mleka, określonych jako surowiec kategorii 3 w tym rozporządzeniu (1)

 • Dz. U. L16 - 43 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 78/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w zakresie metali ciężkich (1)

 • Dz. U. L16 - 1 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.