Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 43

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 78/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w zakresie metali ciężkich (1)

Data ogłoszenia:2005-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 43

Strona 1 z 2
20.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/43

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 78/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w zakresie metali ciężkich

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Żywności oraz z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

dobrej praktyki produkcyjnej oraz rolniczej/w zakresie rybołówstwa. Na podstawie nowych danych dotyczących występowania maksymalnych dopuszczalnych poziomów w niektórych gatunkach wodnych należy zrewidować postanowienia załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 466/2001 dla wspomnianych zanieczyszczeń środków spożywczych. Zrewidowane przepisy zapewniają wysoki poziom ochrony zdrowia konsumentów. Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 466/2001. Regulacje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 (2) ustala maksymalne dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Regulacje te, zmienione szczególnie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 221/2002 (3), obejmują maksymalne dopuszczalne poziomy dla metali ciężkich: ołowiu, kadmu i rtęci. Dla ochrony zdrowia publicznego jest rzeczą zasadniczą, by zawartość zanieczyszczeń utrzymywać na poziomie, który nie powodowałby problemów zdrowotnych. Maksymalne dopuszczalne poziomy zawartości ołowiu, kadmu i rtęci muszą być bezpieczne i tak niskie, jak to jest rozsądnie osiągalne (ALARA), poprzez stosowanie

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 466/2001 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji,

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 37 z 13.2.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). 2) Dz.U. L 77 z 16.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 684/2004 (Dz.U. L 106 z 15.4.2004, str. 6). (3) Dz.U. L 37 z 7.2.2002, str. 4.

L 16/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2005

ZAŁĄCZNIK W załączniku I sekcja 3 do rozporządzenia (WE) nr 466/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1. w zakresie dotyczącym ołowiu (Pb), pkt 3.1.4, 3.1.4.1 i 3.1.5 otrzymują brzmienie:

Maksymalny dopuszczalny poziom (mg/kg świeżej masy)

Produkt

Kryteria dla pobierania próbek

Kryteria sprawności metod analitycznych

„3.1.4.

Mięso ryb (1) (2), z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.2.5.1 i 3.1.4.1.

0,20

Dyrektywa 2001/22/WE

Dyrektywa 2001/22/WE

3.1.4.1. Mięso następujących ryb (1) (2): amarel (Diplodus vulgaris), węgorz (Anguilla anguilla), cefal morski (Mugil labrosus labrosus), luszcz (Pomadasys benneti), makrela lub ostrobok (gatunki Trachurus), sardynka europejska (Sardina pilchardus), sardynka (gatunki Sardinops), strzępiel cętkowany (Dicentrarchus punctatus), sola (Dicologoglossa cuneata) 3.1.5. Skorupiaki, z wyłączeniem brązowego mięsa krabów oraz mięsa z głowy i tułowia homara lub podobnych rozmiarów skorupiaków (Nephropidae i Palinuridae)

0,40

Dyrektywa 2001/22/WE

Dyrektywa 2001/22/WE

0,50

Dyrektywa 2001/22/WE

Dyrektywa 2001/22/WE

(1) W przypadku, gdy ryba jest przeznaczona do spożycia w całości, najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do całości ryby. (2) Ryba, zdefiniowana w kategorii a) wykazu z art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22).”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 61 z 200520.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2005 r. ustanawiająca zharmonizowane normy badania na obecność niektórych pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonego z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4992) (1)

 • Dz. U. L16 - 59 z 200520.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/556/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Indiach do tymczasowych wykazów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz żelatyny spożywczej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4543) (1)

 • Dz. U. L16 - 58 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L16 - 57 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24. września 2004 dotyczącej mianowania członka Komitetu Regionów z Niderlandów oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L16 - 56 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Zjednoczoneg Królestwo członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L16 - 55 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia z AKP/KTZ i WE/KTZ

 • Dz. U. L16 - 52 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L16 - 51 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1517/77 ustalające listę różnych grup odmian chmielu uprawianych we Wspólnocie

 • Dz. U. L16 - 46 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania mleka, produktów na bazie mleka i produktów pochodnych mleka, określonych jako surowiec kategorii 3 w tym rozporządzeniu (1)

 • Dz. U. L16 - 3 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L16 - 1 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.