Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 46

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania mleka, produktów na bazie mleka i produktów pochodnych mleka, określonych jako surowiec kategorii 3 w tym rozporządzeniu (1)

Data ogłoszenia:2005-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 46

Strona 1 z 4
L 16/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania mleka, produktów na bazie mleka i produktów pochodnych mleka, określonych jako surowiec kategorii 3 w tym rozporządzeniu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2 lit. i),

zwierzęcego zwierzętom gospodarskim, które są trzymane, tuczone lub hodowane do produkcji żywności, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (2).

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia zasady ochrony zdrowia ludzi i zwierząt w odniesieniu do gromadzenia, transportu, przechowywania, przeładunku, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w celu uniknięcia ryzyka, jakie stwarzają one dla zdrowia ludzi lub zwierząt.

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 nie ma zastosowania w przypadku mleka spożywczego i siary usuwanych lub wykorzystywanych w gospodarstwie ich pochodzenia. Rozporządzenie to zezwala także na stosowanie mleka i siary jako nawozu lub dodatku do wzbogacania gleby, jeśli właściwy organ uznał, że nie stanowią one ryzyka rozprzestrzenienia się poważnej choroby zakaźnej, biorąc pod uwagę fakt, że zwierzęta gospodarskie mogą mieć dostęp do takiej ziemi i mogą być narażone na takie ryzyko. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 surowiec kategorii 3 powinien być wykorzystywany z zachowaniem surowych warunków, a podawanie takiego surowca zwierzętom gospodarskim jest dozwolone jedynie po przetworzeniu w zatwierdzonym zakładzie przetwórczym kategorii 3. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące z produkcji przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz wycofanych mlecznych środków spożywczych są wytwarzane w zakładach posiadających zatwierdzenie zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce cieplnej oraz produktów na bazie mleka (3). Gotowe przetwory mleczne są najczęściej pakowane, dlatego też prawdopodobieństwo zakażenia produktu jest minimalne. Komisja powinna dążyć do uzyskania informacji z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na temat możliwości podawania zwierzętom gospodarskim, i zgodnie z obowiązującymi warunkami, w celu minimalizacji ryzyka, gotowego mleka, produktów na bazie mleka oraz produktów pochodnych mleka objętych definicją surowca kategorii 3 w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 („produkty”), bez dalszej obróbki.

(6)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia zasady wykorzystywania niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które powstały w procesie produkcji produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz wycofanych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, objętych definicją surowca kategorii 3 w tym rozporządzeniu, łącznie z mlekiem i produktami na bazie mleka nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie (WE) nr 1774/2004 także daje możliwość używania surowca kategorii 3 w inny sposób, zgodnie z procedurą określoną w tym rozporządzeniu oraz po konsultacji z właściwym komitetem naukowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 61 z 200520.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2005 r. ustanawiająca zharmonizowane normy badania na obecność niektórych pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonego z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4992) (1)

 • Dz. U. L16 - 59 z 200520.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/556/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Indiach do tymczasowych wykazów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz żelatyny spożywczej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4543) (1)

 • Dz. U. L16 - 58 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L16 - 57 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24. września 2004 dotyczącej mianowania członka Komitetu Regionów z Niderlandów oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L16 - 56 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Zjednoczoneg Królestwo członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L16 - 55 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia z AKP/KTZ i WE/KTZ

 • Dz. U. L16 - 52 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L16 - 51 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1517/77 ustalające listę różnych grup odmian chmielu uprawianych we Wspólnocie

 • Dz. U. L16 - 43 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 78/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w zakresie metali ciężkich (1)

 • Dz. U. L16 - 3 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L16 - 1 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.