Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 52

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

Data ogłoszenia:2005-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 52

Strona 1 z 2
L 16/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 81/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Członkowskich nie muszą już figurować na liście z Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 3077/78.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1696/71 z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3077/78. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Chmielu,

(4)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3077/78 (2) określa organizacje z państw trzecich uprawnione do wydawania świadectw załączanych do chmielu i produktów chmielowych przywożonych z tych państw trzecich uznawanych za równoważne z certyfikatami, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1696/71. W związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, organizacje tych Państw

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 3077/78 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 175 z 4.8.1971, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2320/2003 (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 18). (2) Dz.U. L 367 z 28.12.1978, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 539/98 (Dz.U. L 70 z 10.3.1998, str. 3).

20.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/53

ZAŁĄCZNIK ORGANIZACJE UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ŚWIADECTW NA: Szyszki chmielowe Proszki chmielowe Soki i ekstrakty z chmielu Kod CN: ex 1210 Kod CN: ex 1210 Kod CN: 1302 13 00

Kraj pochodzenia

Uprawnione organizacje

Adres

Numer kierunkowy

Telefon

Faks

Australia

Quarantine and Quality Assurance Branch Department of Primary Industry and Fisheries Ovens Research Station Department of Agriculture

GPO Box 192B Hobart TAS 7001 PO Box 235 Myrtleford, Victoria 3737 Gorubljane Sofia 1738 Floor 2, West Wing 59, Camelot Drive Napean, Ontario, Canada K1A OY9 33, Youyi Road Tianijn 300201 Fu 6, Beijing Nan Lu Wulumuqi 830011 Zhaowuda Road Huhehaote 010010 PO Box 2526 Wellington Private Bag Nelson Strada Manastur no. 3 Cluj-Napoca Strada Garlei no. 1 Sector 1 Bucharest Yu-21470 Backi Petrovac

+.61.02.

33-8011

34-6785

+.61.57.

51-1311

51-1702

Bułgaria

Institute of Brewing and Hop Production

+.359.2.

75-4153

75-6194

Kanada

Plant Protection Division Animal and Plant Health Directorate Food Production and Inspection Branch Agriculture and Agri-food Canada China Tianijn Import & Export Commodity Inspection Bureau China Xinjiang Import & Export Commodity Inspection Bureau China Neimenggu Import & Export Commodity Inspection Bureau

+.1.613

952-8000

991-5612

Chińska Republika Ludowa

+.86.22.

432-4143

832-0842

+.86.991.

484-2708

484-0050

+.86.471.

45-1156

45-1163

Nowa Zelandia

Ministry of Agriculture and Fisheries

+.64.4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 61 z 200520.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2005 r. ustanawiająca zharmonizowane normy badania na obecność niektórych pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonego z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4992) (1)

 • Dz. U. L16 - 59 z 200520.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/556/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Indiach do tymczasowych wykazów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz żelatyny spożywczej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4543) (1)

 • Dz. U. L16 - 58 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L16 - 57 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24. września 2004 dotyczącej mianowania członka Komitetu Regionów z Niderlandów oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L16 - 56 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Zjednoczoneg Królestwo członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L16 - 55 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia z AKP/KTZ i WE/KTZ

 • Dz. U. L16 - 51 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1517/77 ustalające listę różnych grup odmian chmielu uprawianych we Wspólnocie

 • Dz. U. L16 - 46 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania mleka, produktów na bazie mleka i produktów pochodnych mleka, określonych jako surowiec kategorii 3 w tym rozporządzeniu (1)

 • Dz. U. L16 - 43 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 78/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w zakresie metali ciężkich (1)

 • Dz. U. L16 - 3 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L16 - 1 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.