Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/556/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Indiach do tymczasowych wykazów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz żelatyny spożywczej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4543) (1)

Data ogłoszenia:2005-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 59

20.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/59

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/556/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Indiach do tymczasowych wykazów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz żelatyny spożywczej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4543)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/33/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Z uwagi na fakt, iż kontrole na miejscu we wspomnianych zakładach nie zostały dotychczas przeprowadzone, przywóz z tych zakładów nie może się kwalifikować do ograniczonych kontroli fizycznych zgodnie z dyrektywą 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3). W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2001/556/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając decyzję Rady 95/408/WE z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży (1), w szczególności jej art. 2 ust. 4,

(5)

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(1)

Decyzja Komisji 2001/556/WE z dnia 11 lipca 2001 r. ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz żelatyny spożywczej (2) ustanawia tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz żelatyny spożywczej.

W Załączniku do decyzji 2001/556/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 23 stycznia 2005 r. Artykuł 3

(2)

Indie przedłożyły listę zakładów produkujących żelatynę spożywczą, w odniesieniu do których właściwe władze zaświadczyły, iż zakłady te przestrzegają zasad Wspólnoty.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji,

(3)

Wspomniane zakłady powinny zatem zostać włączone do wykazów ustanowionych decyzją 2001/556/WE.

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 200 z 25.7.2001, str. 23. Decyzja ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 381).

(3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

L 16/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2005

ZAŁĄCZNIK W Załączniku dodaje się następujący tekst, według kolejności alfabetycznej kodu ISO: „País: India/Země: Indie/Land: Indien/Land: Indien/Riik: India/Χώρα: Ινδία/Country: India/Pays: Inde/Paese: India/Valsts: Indija/Šalis: Indija/Ország: India/Pajjiż: Indja/Land: Indië/Państwo: Indie/País: Índia/Krajina: India/Država: Indija/Maa: Intia/Land: Indien

1 2 3 4

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./ O&G/2001-2002/01 CAPEXIL/SR/PLANT REGN./ O&G/2002-2003/01 CAPEXIL/WR/PLANT REGN./ O&G/2002-2003/02 CAPEXIL/WR/PLANT REGN./ O&G/2002-2003/03

Narmada Gelatines Ltd Kerala Chemicals & Proteins Ltd, Gelatine Division Sterling Gelatine Raymon Patel Gelatine Pvt. Ltd

Jabalpur Kochi Village Karakhadi Vasad

Madhya Pradesh Kerala Gujarat Gujarat”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 61 z 200520.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2005 r. ustanawiająca zharmonizowane normy badania na obecność niektórych pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonego z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4992) (1)

 • Dz. U. L16 - 58 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L16 - 57 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24. września 2004 dotyczącej mianowania członka Komitetu Regionów z Niderlandów oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L16 - 56 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Zjednoczoneg Królestwo członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L16 - 55 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia z AKP/KTZ i WE/KTZ

 • Dz. U. L16 - 52 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L16 - 51 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1517/77 ustalające listę różnych grup odmian chmielu uprawianych we Wspólnocie

 • Dz. U. L16 - 46 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania mleka, produktów na bazie mleka i produktów pochodnych mleka, określonych jako surowiec kategorii 3 w tym rozporządzeniu (1)

 • Dz. U. L16 - 43 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 78/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w zakresie metali ciężkich (1)

 • Dz. U. L16 - 3 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L16 - 1 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.