Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 61

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2005 r. ustanawiająca zharmonizowane normy badania na obecność niektórych pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonego z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4992) (1)

Data ogłoszenia:2005-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 61

Strona 1 z 3
20.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/61

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 stycznia 2005 r. ustanawiająca zharmonizowane normy badania na obecność niektórych pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonego z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4992)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/34/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 4 ust. 5 i 17 ust. 7, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędowych kontroli dokonywanych w celu zapewnienia weryfikacji zgodności z prawem dotyczącym pasz i żywności oraz zasadami dotyczącymi zdrowia zwierząt i ich dobrostanu, w szczególności jego art. 11 ust. 4 oraz art. 63 ust. 1 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jednakże rozporządzenie (WE) nr 2377/90 nie przewiduje MRL w odniesieniu do wszystkich substancji, w szczególności w odniesieniu do substancji, których stosowanie jest zakazane lub niedozwolone we Wspólnocie. W odniesieniu do tych substancji obecność jakichkolwiek pozostałości może stanowić podstawę do odrzucenia lub zniszczenie właściwej przesyłki przy jej przywozie. Właściwym jest, aby Wspólnota ustanowiła zharmonizowane podejście do przeprowadzania kontroli na pozostałości substancji zakazanych lub niedozwolonych we Wspólnocie w przywożonych przesyłkach. Minimalne wymagane wartości graniczne wydajności (MRPL) ustanowione zgodnie z decyzją Komisji 2002/657/WE wdrażającą dyrektywę Rady 96/23/WE dotyczącą wyników metod analitycznych i ich interpretacji (4) zostały przyjęte jako norma wydajności zapewniająca skuteczną kontrolę prawodawstwa wspólnotowego przy badaniu urzędowych próbek na obecność niektórych zakazanych lub niedozwolonych substancji; MRPL odpowiadają średniemu limitowi, powyżej którego wykrycie substancji lub jej pozostałości może być rozumiane jako metodologicznie znaczące. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (5) zgodnie z Zasadami Pracy przy Analizie Ryzyka (6) zawartymi w Kodeksie Żywnościowym wymaga, aby prawo żywnościowe było oparte na czynnikach uzasadnionych dla rozważanej sprawy, takich jak wykonalność kontroli. W związku z powyższym jednorazowego wykrycia pozostałości substancji poniżej MRPL ustanowionego w decyzji 2002/657/WE nie należy rozumieć jako wymagającego natychmiastowych działań, lecz jako wymagającego monitorowania przez Państwa Członkowskie, a MRPL należy stosować tam, gdzie istnieją one jako punkty odniesienia dla działań zapewniających zharmonizowane wykonanie dyrektywy 97/78/WE.

(4)

(5)

Dyrektywa 97/78/WE wymaga, aby każda przesyłka przywożona z kraju trzeciego była poddana kontrolom weterynaryjnym. Kontrole te mogą obejmować badania analityczne na obecność pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w celu sprawdzenia czy przesyłki spełniają wymagania prawodawstwa wspólnotowego. Maksymalny limit pozostałości (MRL) stosowany w kontroli żywności zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (2), został ustanowiony w odniesieniu do substancji farmakologicznie czynnych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającym wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (3). MRL ma zastosowanie do przesyłek przywożonych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 59 z 200520.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/556/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Indiach do tymczasowych wykazów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz żelatyny spożywczej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4543) (1)

 • Dz. U. L16 - 58 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L16 - 57 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24. września 2004 dotyczącej mianowania członka Komitetu Regionów z Niderlandów oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L16 - 56 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Zjednoczoneg Królestwo członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L16 - 55 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia z AKP/KTZ i WE/KTZ

 • Dz. U. L16 - 52 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L16 - 51 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1517/77 ustalające listę różnych grup odmian chmielu uprawianych we Wspólnocie

 • Dz. U. L16 - 46 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania mleka, produktów na bazie mleka i produktów pochodnych mleka, określonych jako surowiec kategorii 3 w tym rozporządzeniu (1)

 • Dz. U. L16 - 43 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 78/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w zakresie metali ciężkich (1)

 • Dz. U. L16 - 3 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L16 - 1 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.