Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek izomaltulozy jako nowej żywności lub nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1001)

Data ogłoszenia:2005-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 28

L 160/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek izomaltulozy jako nowej żywności lub nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1001)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2005/457/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1) (7)

oceny w zakresie oceny ryzyka, dlatego dalsze konsultacje z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności były zbędne. W odniesieniu do informacji dotyczących wartości odżywczej obecnej na etykietach i w reklamie żywności zawierającej izomaltulozę, stosuje się przepisy dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 wrzenia 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych (2). Na podstawie sprawozdania ze wstępnej oceny ustalono, że izomaltuloza spełnia kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

W dniu 30 października 2003 r. firma Cargill Incorporated, działając za pośrednictwem firmy Cerestar, skierowała wniosek do właściwych władz Zjednoczonego Królestwa o wprowadzenie na rynek izomaltulozy jako nowej żywności lub nowego składnika żywności. W dniu 19 marca 2004 r. właściwe władze Zjednoczonego Królestwa przedstawiły sprawozdanie ze wstępnej oceny. W sprawozdaniu ze wstępnej oceny właściwy organ Zjednoczonego Królestwa powołany do oceny żywności stwierdził, że zaproponowane zastosowania izomaltulozy są bezpieczne dla ludzi. W dniu 15 kwietnia 2004 r. Komisja przekazała sprawozdanie ze wstępnej oceny wszystkim Państwom Członkowskim. Przed upływem okresu 60 dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia, zgłoszone zostały uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzania na rynek danego produktu zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu. Podczas spotkania w dniu 10 grudnia 2004 r. eksperci Państw Członkowskich uznali sprawozdanie ze wstępnej

(9)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Artykuł 1 Izomaltuloza, określona w Załączniku, może zostać wprowadzona na rynek Wspólnoty jako nowa żywność lub nowy składnik żywności do zastosowania w środkach spożywczych. Artykuł 2 Nazwa „izomaltuloza” figuruje na etykiecie produktu jako taka bądź w wykazie składników środków spożywczych ją zawierających. Określenie „izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy” jest umieszczone w przypisie w dolnej części strony i jest wyraźnie widoczne. Do określenia odsyła gwiazdka (*) znajdująca się obok nazwy „izomaltuloza”. Określenie ma krój pisma o rozmiarze przynajmniej takim samym jak wyrazy w wykazie składników.

(2) Dz.U. L 276 z 6.10.1990, str. 40. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/120/WE (Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 51).

(4)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

23.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/29

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest firmy Cargill Incorporated, c/o Cerestar, Havenstraat 84, B-1800 Vilvoorde.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 160/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2005

ZAŁĄCZNIK SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA IZOMALTULOZY Definicja: Disacharyd redukujący składający się z jednej cząsteczki glukozy i jednej cząsteczki fruktozy połączonych wiązaniem glikozydowym α-1,6. Otrzymywana z sacharozy w procesie enzymatycznym. Artykułem handlowym jest monohydrat. Nazwa chemiczna 6-O-a-D-glukopiranozylo-D-fruktofuranoza, monohydrat Numer CAS 13718-94-0 Wzór chemiczny C12H22O11 · H2O Wzór strukturalny

Ciężar cząsteczkowy 360,3 (monohydrat) Próba Nie mniej niż 98 % suchej substancji Opis Praktycznie bezwonna, białe lub prawie białe kryształki o słodkim smaku Straty podczas suszenia Nie więcej niż 6,5 % (60 °C, 5 godzin) Ołów Nie więcej niż 0,1 mg/kg Badanie techniką absorpcji atomowej dostosowaną do określonego poziomu. Wybór wielkości próby i metody przygotowania próby może opierać się na zasadach metody opisanej w FNP 5 (1), „Instrumentalne metody”.

(1) Food and Nutrition Paper 5 Rev.2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials. (JECFA) 1991, str. 322. Angielski – ISBN 92-5-102991-1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 32 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pinoxadenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1839) (1)

 • Dz. U. L160 - 31 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. przyznająca Włochom odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1826) (1)

 • Dz. U. L160 - 27 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 26 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 25 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 24 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 22 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L160 - 19 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L160 - 17 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L160 - 16 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. zamykające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L160 - 13 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L160 - 12 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L160 - 10 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 945/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 658/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i rozporządzenie (WE) nr 132/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy, w następstwie częściowego przeglądu tymczasowego przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.