Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 31

23.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

L 161/31

NR 13/2005

z dnia 8 lutego 2005 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 179/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. (1). Do Porozumienia należy włączyć decyzję Komisji 2004/446/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. określającą podstawowe parametry hałasu, wagonów towarowych i aplikacji telematycznych dla specyfikacji technicznych w zakresie interoperacyjności w przewozie towarów, o których mowa w dyrektywie 2001/16/WE (2), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 193 z 1.6.2004, str. 1. Do Porozumienia należy włączyć decyzję Komisji 2004/447/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą załącznik A do decyzji 2002/731/WE z dnia 30 maja 2002 r. i ustanawiającą podstawowe właściwości systemu Klasy A (ERTMS) podsystemu wydawania dyspozycji i kontroli oraz sterowania ruchem transeuropejskiej sieci kolei konwencjonalnych, o którym mowa w dyrektywie 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 193 z 1.6.2004, str. 53.

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik XIII do Porozumienia otrzymuje następujące brzmienie: 1. Po pkt 37d (dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się punkt w brzmieniu: „37e 32004 D 0446: Decyzja Komisji 2004/446/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. określająca podstawowe parametry hałasu, wagonów towarowych i aplikacji telematycznych dla specyfikacji technicznych w zakresie interoperacyjności w przewozie towarów, o których mowa w dyrektywie 2001/16/WE (Dz.U. L 155 z 30.4.2004, str. 1), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 193 z 1.6.2004, str. 1”.

(1) (2) (3)

Dz.U. L 133 z 26.5.2005, str. 37. Dz.U. L 155 z 30.4.2004, str. 1. Dz.U. L 155 z 30.4.2004, str. 65.

L 161/32 2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2005

W pkt 37 ab (decyzja Komisji 2002/731/WE) dodaje się, co następuje: „, zmieniony: — 32004 D 0447: decyzją Komisji 2004/447/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 155 z 30.4.2004, str. 65), z poprawkami wprowadzonymi przez Dz.U. L 193 z 1.6.2004, str. 53”.

3.

Po pkt 37e (decyzja Komisji 2004/446/WE) dodaje się punkt w brzmieniu: „37f. 32004 D 0447: Decyzja Komisji 2004/447/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2002/731/WE z dnia 30 maja 2002 r. i ustanawiająca podstawowe właściwości systemu Klasy A (ERTMS) podsystemu wydawania dyspozycji i kontroli oraz sterowania ruchem transeuropejskiej sieci kolei konwencjonalnych, o którym mowa w dyrektywie 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 155 z 30.4.2004, str. 65), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 193 z 1.6.2004, str. 53”. Artykuł 2

Teksty decyzji 2004/446/WE z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 193 z 1.6.2004, str. 1 oraz 2004/447/WE z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 193 z 1.6.2004, str. 53, w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2005 r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. 103 ust. 1 Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja jest opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący Richard WRIGHT

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 54 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca regulamin Wspólnego Komitetu EOG

 • Dz. U. L161 - 52 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L161 - 50 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 48 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 46 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 43 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 41 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 39 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 37 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 35 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 33 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 29 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 27 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 22 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 20 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 17 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 15 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 13 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 11 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 9 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 7 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 3 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 1 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.