Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 43

23.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 19/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

L 161/43

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, a w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 175/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. (1). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1267/2003 z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do terminów przekazywania głównych agregatów rachunków narodowych, w odniesieniu do odstępstw dotyczących przekazywania głównych agregatów rachunków narodowych i w odniesieniu do przekazywania danych dotyczących zatrudnienia w godzinach przepracowanych (2) - zostanie włączone do Porozumienia. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) (3) - zostanie włączone do Porozumienia. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1608/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (4) - zostanie włączona do Porozumienia. Niniejsza decyzja nie stosuje się do Liechtensteinu,

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Do załącznika XXI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1. W pkt 19d (rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96) dodaje się następujące tiret: „— 32003 R 1267: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1267/2003 z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. L 133 z 26.5.2005, str. 29. DzU. L 180 z 18.7.2003, str. 1. Dz.U. L 181 z 19.7.2003, str. 1. Dz.U. L 230 z 16.9.2003, str. 1.

L 161/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dla celów niniejszego Porozumienia, przepisy rozporządzenia należy czytać z następującym dostosowaniem:

23.6.2005

Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do Liechtensteinu.”

2.

Po pkt 19o (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 501/2004) wpisuje się punkt w brzmieniu:

„19p 2003 R 1287: Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) (Dz.U. L 181, 19.7.2003. str. 1).

Dla celów niniejszego Porozumienia, przepisy rozporządzenia należy czytać z następującym dostosowaniem:

Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do Liechtensteinu.”

3.

Po pkt 28 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004) wpisuje się, co następuje:

„STATYSTYKA Z ZAKRESU NAUKI I TECHNIKI

29. 32003 D 1608: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1608/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie sporządzania i rozwoju statystyki wspólnotowej z zakresu nauki i techniki (Dz.U. L 230 z 16.9.2003, str. 1).

Dla celów niniejszego Porozumienia przepisy decyzji należy czytać z następującym dostosowaniem:

Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do Liechtensteinu.”

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1267/2003, rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1287/2003 i decyzji nr 1608/2003/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2005 r. z zastrzeżeniem otrzymania przez Wspólny Komitet EOG wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

(*)

Wymogi konstytucyjne nie zostały wskazane.

23.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 161/45

Niniejsza decyzja zostajet opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2005 W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący Richard WRIGHT

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 54 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca regulamin Wspólnego Komitetu EOG

 • Dz. U. L161 - 52 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L161 - 50 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 48 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 46 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 41 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 39 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 37 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 35 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 33 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 31 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 29 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 27 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 22 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 20 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 17 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 15 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 13 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 11 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 9 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 7 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 3 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 1 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.