Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 162 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Data ogłoszenia:2005-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 162 POZ 1

Strona 1 z 17
23.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 162/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 930/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2004 (4) wprowadziło zmiany do Nomenklatury Scalonej ustalonej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (5), które obowiązują od dnia 1 stycznia 2005 r. Zmiany te będą także miały wpływ na niektóre kody w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93. Dlatego też rozporządzenie (EWG) nr 3030/93 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych ustanowionego na podstawie art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

(5) (6)

Wspólne reguły przywozu wyrobów włókienniczych z państw trzecich powinny zostać uaktualnione w celu uwzględnienia szeregu ostatnich wydarzeń. Na podstawie decyzji 2005/272/WE (2) Rada zatwierdziła zawarcie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi. Na podstawie decyzji 2005/244/WE (3) Rada zatwierdziła zawarcie porozumienia pomiędzy rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu a Wspólnotą Europejską w sprawie dostępu do rynku. Na mocy art. 1 tego porozumienia istniejące kontyngenty dla Wietnamu zostaną zawieszone; w konsekwencji zawieszony powinien zostać także system podwójnej kontroli w odniesieniu do wszystkich kategorii wyrobów włókienniczych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 1 Załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 zostają zmienione w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Postanowienia dotyczące Republiki Serbii stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2200/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 90 z 8.4.2005, str. 35. (3) Dz.U. L 75 z 22.3.2005, str. 35.

(4) Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1. (5) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).

L 162/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

23.6.2005

1.

Załącznik I otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I WYROBY WŁÓKIENNICZE WYMIENIONE W ART. 1 (1)

1.

Bez uszczerbku dla zasad interpretacji Nomenklatury Scalonej, opis towarów ma charakter wyłącznie orientacyjny, ponieważ wyroby należące do każdej z kategorii oznaczone są w ramach niniejszego załącznika przy użyciu kodów CN. Jeśli przed kodem CN znajduje się symbol »ex«, wyroby objęte każdą kategorią określane są według zakresu kodu CN oraz przez odpowiedni opis.

2.

W przypadku, gdy materiały, z których wytworzono wyroby kategorii 1 – 114 pochodzące z Wietnamu nie są konkretnie wymienione, uznaje się, że wyroby te wytworzone są wyłącznie z wełny lub cienkiej sierści, bawełny lub włókien syntetycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 162 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L162 - 37 z 200523.6.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające załączniki I, II, III B i VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.