Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 162 POZ 37

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające załączniki I, II, III B i VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

Data ogłoszenia:2005-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 162 POZ 37

Strona 1 z 11
23.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 162/37

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 931/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające załączniki I, II, III B i VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu (1), w szczególności jego art. 28, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

z dnia 10 czerwca 1999 r., stanowią oddzielne terytoria celne i w związku z tym załączniki II, III B i VI do wspomnianego rozporządzenia powinny zawierać odrębne odniesienia. W tym celu dla Republiki Czarnogóry i Kosowa ustalono nowe poziomy kontyngentów na podstawie najbardziej odpowiedniego kryterium, czyli wskaźnika populacji.

(3)

Należy więc odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 517/94; aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, należy w całości zastąpić załączniki I, II, III B i VI. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych utworzonego na mocy artykułu 25 rozporządzenia (WE) nr 517/94,

(4)

W związku z przyjęciem rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), należy także wprowadzić zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 517/94. W wyniku zawarcia Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, Republika Serbii została objęta rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (3). W świetle powyższego, z załączników II, III B i VI do rozporządzenia (WE) nr 517/94 należy usunąć wszelkie odwołania do tej Republiki. Natomiast zarówno Republika Czarnogóry jak i Kosowo, rozumiane jako podmiot zdefiniowany w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki I, II, III B i VI do rozporządzenia (WE) nr 517/94 zostają zastąpione zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1877/2004 (Dz. U. L 326 z 29.10.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1. (3) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2200/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 1).

L 162/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

23.6.2005

W załącznikach I, II, III B i VI do rozporządzenia (WE) nr 517/94 wprowadza się następujące zmiany:

1.

Załącznik I otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

A. WYROBY WŁÓKIENNICZE OKREŚLONE W ART. 1

1.

Bez uszczerbku dla zasad interpretacji Nomenklatury Scalonej, opis towarów ma charakter wyłącznie orientacyjny, ponieważ wyroby należące do każdej z kategorii oznaczone są w ramach niniejszego załącznika przy użyciu kodów CN. Jeżeli przed kodem CN znajduje się symbol »ex«, wyroby objęte każdą kategorią określane są według zakresu kodu CN i przez odpowiedni opis.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 162 POZ 37 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L162 - 1 z 200523.6.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.