Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 163 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 932/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych

Data ogłoszenia:2005-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 163 POZ 1

23.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 932/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 ust. 4 lit. b),

W celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego po upływie okresu obowiązywania środków przejściowych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 oraz w oczekiwaniu na zmianę środków stałych i stworzenie ogólnej strategii dotyczącej TSE, należy ponownie przedłużyć okres obowiązywania środków przejściowych do dnia 1 lipca 2007 r.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

po zasięgnięciu opinii Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego,

W interesie bezpieczeństwa prawnego i w celu ochrony prawnie uzasadnionych oczekiwań podmiotów gospodarczych oraz w oczekiwaniu na istotne zmiany rozporządzenia (WE) nr 999/2001, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu 1 lipca 2005 r.

po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

(5)

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (1),

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 powinno zostać odpowiednio zmienione,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 (2) ma na celu zapewnienie jednolitych ram prawnych w zakresie pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) we Wspólnocie.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1128/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania środków przejściowych (3) przedłużyło okres stosowania środków przejściowych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 najpóźniej do dnia 1 lipca 2005 r.

Artykuł 1

Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 otrzymuje następujące brzmienie:

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 30 maja 2005 r. (2) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 260/2005 (Dz.U. L 46 z 17.2.2005, str. 31). (3) Dz.U. L 160 z 28.6.2003, str. 1.

„Zgodnie z tą procedurą przyjmuje się środki przejściowe na okres kończący się najpóźniej w dniu 1 lipca 2007 r. w celu umożliwienia przejścia z obecnych regulacji na regulacje ustanowione niniejszym rozporządzeniem.”.

L 163/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

23.6.2005

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2005 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 8 czerwca 2005 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J.P. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

H. SCHMIT

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 163 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.