Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 164 POZ 37

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/43/WE z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy 68/193/EWG w sprawie obrotu materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli

Data ogłoszenia:2005-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 164 POZ 37

Strona 1 z 5
24.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/37

DYREKTYWA KOMISJI 2005/43/WE z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy 68/193/EWG w sprawie wegetatywnego rozmnażania winorośli obrotu materiałem do

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

jakie należy skontrolować, oraz metodologię inspekcji i badania upraw.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając dyrektywę Rady 1968 r. w sprawie obrotu rozmnażania winorośli (1), w 1(DA) lit. c), art. 8 ust. 2, art.

68/193/EWG z materiałem do szczególności 10 ust. 3 i art.

dnia 9 kwietnia wegetatywnego jej art. 2 ust. 17a,

Warunki, jakie muszą być spełnione przez materiał rozmnożeniowy określono w załączniku II do dyrektywy 68/193/EWG. Załącznik ten powinien zawierać odniesienie do odmiany oraz tam, gdzie jest to konieczne, klonu dla każdej kategorii i rodzaju materiału rozmnożeniowego w odniesieniu do jego tożsamości i czystości, metodologii przeprowadzania inspekcji materiału rozmnożeniowego i klasyfikacji różnych rodzajów materiału rozmnożeniowego.

a także, mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Dyrektywa 68/193/EWG ustanawia przepisy wspólnotowe dotyczące obrotu materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli w obrębie Wspólnoty. Dyrektywa określa warunki, jakie muszą być spełnione przez uprawy, materiał rozmnożeniowy, opakowanie i etykiety.

Warunki, jakie muszą być spełnione przez opakowanie, określono w załączniku III do dyrektywy 68/193/EWG. Załącznik ten powinien zawierać odniesienie do rodzaju materiału rozmnożeniowego, jeśli chodzi o liczbę sztuk na jednostkę opakowania.

(2)

Ulepszona technologia rozmnażania roślin pozwala na obrót roślinami wytworzonymi zgodnie z tą technologią w doniczkach, skrzynkach lub pudełkach, oprócz tradycyjnych paczek.

(8)

Warunki dotyczące etykiety i dokumentu towarzyszącego określono w załączniku IV do dyrektywy 68/193/EWG. Załącznik ten powinien zawierać wszelkie informacje odnoszące się do materiału rozmnożeniowego, wymagane na mocy art. 10 dyrektywy 68/193/EWG.

(3)

Jeśli Państwa Członkowskie wymagają, aby każdej dostawie materiału wytworzonego na ich terytoriach towarzyszył również jednolity dokument, należy określić warunki odnoszące się do tego towarzyszącego dokumentu.

(9)

(4)

Niektóre warunki odnoszące się do materiału rozmnożeniowego i składu opakowania nie powinny odnosić się do materiału rozmnożeniowego wytworzonego zgodnie z nowymi metodami produkcji.

Cykl hodowli materiału rozmnożeniowego winorośli trwa kilka lat, a wskutek tego czas niezbędny do przeprowadzenia inspekcji i badania jest długi. Szybkie wprowadzenie nowych warunków mogłoby spowodować niedobory w produkcji materiału rozmnożeniowego spełniającego nowe wymagania. Jest zatem wskazane wprowadzenie okresu przejściowego celem dostosowania się do nowych warunków określonych w załącznikach I, II i IV dla już istniejącego materiału rozmnożeniowego.

(10) (5)

Warunki, jakie muszą być spełnione przez uprawy, zostały wyszczególnione w załączniku I do dyrektywy 68/193/EWG. Załącznik ten powinien zawierać odniesienie do kategorii i rodzaju materiału rozmnożeniowego, nowy pozytywny wykaz szkodliwych organizmów,

(11)

Należy zatem 68/193/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(1) Dz.U. L 93 z 17.4.1968, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1).

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

L 164/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 164 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 57 z 200524.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiana GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1838) (1)

 • Dz. U. L164 - 52 z 200524.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1827) (1)

 • Dz. U. L164 - 50 z 200524.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. ustanawiająca grupę roboczą ds. wymiany i koordynacji informacji dotyczących współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych, tradycyjnych i ekologicznych

 • Dz. U. L164 - 49 z 200524.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L164 - 48 z 200524.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L164 - 46 z 200524.6.2005

  Decyzja nr 4/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie wykorzystania rezerwy z koperty finansowej dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczonej na rozwój długoterminowy

 • Dz. U. L164 - 36 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L164 - 35 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L164 - 33 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L164 - 32 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 868/2005

 • Dz. U. L164 - 30 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L164 - 28 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L164 - 26 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L164 - 24 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 803/2005

 • Dz. U. L164 - 23 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L164 - 20 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L164 - 16 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L164 - 14 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L164 - 13 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie decyzji o nieudzielaniu zamówień w ramach 30. przetargu częściowego na cukier biały, wykonanego w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L164 - 11 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 846/2005

 • Dz. U. L164 - 8 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 411/88 w sprawie metody i stopy procentowej stosowanych przy obliczaniu kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt

 • Dz. U. L164 - 5 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. otwierające kontyngent na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu

 • Dz. U. L164 - 3 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 954/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 953/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. dotyczące zawarcia Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Słoniowej, w okresie trwającym od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.