Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 164 POZ 46

Tytuł:

Decyzja nr 4/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie wykorzystania rezerwy z koperty finansowej dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczonej na rozwój długoterminowy

Data ogłoszenia:2005-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 164 POZ 46

L 164/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 4/2005 RADY MINISTRÓW AKP–WE z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie wykorzystania rezerwy z koperty finansowej dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczonej na rozwój długoterminowy (2005/460/WE)

RADA MINISTRÓW AKP–WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP–WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., w szczególności ust. 8 jej załącznika I,

(6)

z ukierunkowaniem na ruchy migracyjne południepołudnie, właściwe jest przyznanie w tym zakresie dodatkowych środków.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki udostępnione Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu w ramach koperty finansowej 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) przeznaczonej na rozwój długoterminowy oraz współpracę i integrację regionalną zostały wykorzystane w całości. Aby zapewnić ciągłość realizacji celów, o których mowa w art. 17 Umowy o partnerstwie AKP–WE (Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne), właściwe jest przyznanie w tym zakresie dodatkowych środków. Aby przyczynić się do wzmocnienia zdolności w dziedzinie zarządzania środowiskiem oraz w zakresie realizacji wielostronnych umów i porozumień dotyczących środowiska, do wprowadzenia planu działań AKP–WE w zakresie przepisów prawa leśnego, zarządzania i wymiany handlowej (FLEGT), a także wzmocnienia zarządzania rybołówstwem w państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), właściwe jest przyznanie w tym zakresie dodatkowych środków. Aby udzielić w państwach AKP wsparcia producentom najbardziej zależnym od surowców, polepszyć konkurencyjność i osłabić wrażliwość, a także promować technologie informacyjne i komunikacyjne w państwach AKP, właściwe jest przyznanie w tym zakresie dodatkowych środków. Aby zapewnić wsparcie metodologiczne i wzmocnić zdolności w dziedzinie migracji i współpracy regionalnej

Aby zapewnić ściślejszą współpracę z tymi organizacjami w ramach ONZ, których cele i zdolności odpowiadają priorytetom polityki rozwoju AKP–WE, zwłaszcza w dziedzinie zarządzania i w zakresie sytuacji po konfliktach oraz aby poprawić wpływ działań wewnętrznych państw AKP, właściwe jest przyznanie w tym zakresie dodatkowych środków,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (2)

Artykuł 1 Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne

(3)

Kwotę 2 mln EUR przekazuje się z rezerwy koperty finansowej 9. EFR, przeznaczonej na rozwój długoterminowy, na środki przeznaczone dla Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego w ramach koperty finansowej przeznaczonej na rozwój długoterminowy, zgodnie z celami określonymi w art. 17 zgodnie oraz z protokołem 1 do Umowy o partnerstwie AKP–WE.

Artykuł 2 Współpraca między państwami AKP w ramach koperty finansowej przeznaczonej na współpracę regionalną Kwotę 170 mln EUR przekazuje się z rezerwy koperty finansowej 9. EFR przeznaczonej na rozwój długoterminowy na środki przeznaczone na współpracę między państwami AKP w ramach koperty finansowej przeznaczonej na współpracę i integrację regionalną zgodnie z celami określonymi w art. 28, 29 i 30 Umowy o partnerstwie AKW–WE. Kwota ta może zostać przeznaczona na następujące cele:

(4)

(5)

24.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/47

a) zasoby naturalne (60 mln EUR): działania w dziedzinie środowiska i zasobów naturalnych (w tym rybołówstwo, oceny naukowe i techniczne, kontrola i nadzór); b) wsparcie sektora prywatnego oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (65 mln EUR): działania mające na celu udzielenie wsparcia w państwach AKP producentom najbardziej zależnym od surowców oraz promowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w państwach AKP; c) wsparcie metodologiczne i wzmocnienie zdolności (25 mln EUR): między innymi stworzenie instrumentu wewnątrz państw AKP na rzecz wzmocnienia zdolności w dziedzinie migracji; d) strategiczne partnerstwo z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz wspieranie wdrażania programów współpracy między państwami AKP (20 mln EUR): wzmocnienie współpracy z organizacjami w ramach ONZ, których cele odpowiadają priorytetom polityki rozwoju AKP–WE, zwłaszcza

w dziedzinie zarządzania i w zakresie sytuacji po konfliktach, oraz nowe potrzeby w celu poprawy skutków działań wewnątrz państw AKP. Artykuł 3 Wejście w życie Wzywa się głównego urzędnika zatwierdzającego EFR do przedsięwzięcia odpowiednich środków, aby niniejsza decyzja, która wejdzie w życie z dniem jej przyjęcia, stała się skuteczna. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 kwietnia 2005 r. Przewodniczący Komitetu Ambasadorów AKP–WE, w imieniu Rady Ministrów AKP–WE

F. J. WAHNON FERREIRA

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 164 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 57 z 200524.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiana GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1838) (1)

 • Dz. U. L164 - 52 z 200524.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1827) (1)

 • Dz. U. L164 - 50 z 200524.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. ustanawiająca grupę roboczą ds. wymiany i koordynacji informacji dotyczących współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych, tradycyjnych i ekologicznych

 • Dz. U. L164 - 49 z 200524.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L164 - 48 z 200524.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L164 - 37 z 200524.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/43/WE z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy 68/193/EWG w sprawie obrotu materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli

 • Dz. U. L164 - 36 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L164 - 35 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L164 - 33 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L164 - 32 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 868/2005

 • Dz. U. L164 - 30 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L164 - 28 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L164 - 26 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L164 - 24 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 803/2005

 • Dz. U. L164 - 23 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L164 - 20 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L164 - 16 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L164 - 14 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L164 - 13 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie decyzji o nieudzielaniu zamówień w ramach 30. przetargu częściowego na cukier biały, wykonanego w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L164 - 11 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 846/2005

 • Dz. U. L164 - 8 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 411/88 w sprawie metody i stopy procentowej stosowanych przy obliczaniu kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt

 • Dz. U. L164 - 5 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. otwierające kontyngent na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu

 • Dz. U. L164 - 3 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 954/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 953/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. dotyczące zawarcia Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Słoniowej, w okresie trwającym od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.