Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 164 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. otwierające kontyngent na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu

Data ogłoszenia:2005-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 164 POZ 5

Strona 1 z 2
24.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 955/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. otwierające kontyngent na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 13 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

i rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 dotyczące składania wniosków, wydawania pozwoleń, jak również przedstawiania dowodów i ich wykorzystania. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Protokół nr 1 do Układu Eurośródziemnomorskiego zmieniony protokołem do Układu Eurośródziemnomorskiego pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony biorący pod uwagę przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (2), dołączony do decyzji Rady 2005/89/WE (3), przewiduje nowy kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty 5 605 ton ryżu pochodzącego z Egiptu po obniżonej o 100 % wartości stawce celnej obliczonej zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003. Konieczne jest zatem otwarcie tego kontyngentu oraz ustalenie szczegółowych zasad zarządzania nim. Kontyngent stosuje się na przestrzeni roku od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, począwszy od dnia 1 maja 2004 r. W rezultacie, w odniesieniu do roku 2005 należy proporcjonalnie zwiększyć ilość biorąc pod uwagę fakt, że kontyngent nie był otwarty w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r. Należy stosować ogólne zasady dotyczące pozwoleń na przywóz ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4), jak również rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalającym specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (5). Jednak w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania administracyjnego tym kontyngentem należy ustanowić specjalne zasady uzupełniające lub odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 1291/2000

Artykuł 1 Zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia otwiera się roczny kontyngent taryfowy na 5 605 ton ryżu objętego kodem CN 1006 pochodzącego z Egiptu po obniżonej o 100 % wartości stawce celnej obliczonej zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003.

Jednak na rok 2005 ten kontyngent taryfowy otwarty jest na ilość 9 342 ton.

Niniejszy kontyngent ma numer porządkowy 09.4097.

(2)

Artykuł 2 1. Wniosek o pozwolenie na przywóz dotyczy nie mniej niż 100 ton i nie więcej niż 1 000 ton ryżu.

(3)

2. Do wniosku o pozwolenie na przywóz dołączony jest dowód, że wnioskodawca jest osobą fizyczną lub prawną prowadzącą od co najmniej dwunastu miesięcy działalność handlową w sektorze ryżu i jest on zarejestrowany w Państwie Członkowskim, w którym złożył wniosek.

3. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o pozwolenie na tydzień na ośmiocyfrowy kod CN w odpowiednim Państwie Członkowskim.

Artykuł 3 1. Wnioski o pozwolenie na przywóz oraz pozwolenia na przywóz zawierają następujące zapisy: a) w rubryce 8 wskazany jest zapis „Egipt” i zapis „tak” zaznaczony jest krzyżykiem;

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 31. Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 30. Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1741/2004 (Dz.U. L z 8.10.2004, str. 17). (5) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1092/2004 (Dz.U. L z 11.6.2004, str. 9).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 164 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 57 z 200524.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiana GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1838) (1)

 • Dz. U. L164 - 52 z 200524.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1827) (1)

 • Dz. U. L164 - 50 z 200524.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. ustanawiająca grupę roboczą ds. wymiany i koordynacji informacji dotyczących współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych, tradycyjnych i ekologicznych

 • Dz. U. L164 - 49 z 200524.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L164 - 48 z 200524.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L164 - 46 z 200524.6.2005

  Decyzja nr 4/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie wykorzystania rezerwy z koperty finansowej dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczonej na rozwój długoterminowy

 • Dz. U. L164 - 37 z 200524.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/43/WE z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy 68/193/EWG w sprawie obrotu materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli

 • Dz. U. L164 - 36 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L164 - 35 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L164 - 33 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L164 - 32 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 868/2005

 • Dz. U. L164 - 30 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L164 - 28 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L164 - 26 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L164 - 24 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 803/2005

 • Dz. U. L164 - 23 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L164 - 20 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L164 - 16 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L164 - 14 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L164 - 13 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie decyzji o nieudzielaniu zamówień w ramach 30. przetargu częściowego na cukier biały, wykonanego w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L164 - 11 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 846/2005

 • Dz. U. L164 - 8 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 411/88 w sprawie metody i stopy procentowej stosowanych przy obliczaniu kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt

 • Dz. U. L164 - 3 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 954/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 953/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. dotyczące zawarcia Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Słoniowej, w okresie trwającym od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.