Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 164 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. ustanawiająca grupę roboczą ds. wymiany i koordynacji informacji dotyczących współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych, tradycyjnych i ekologicznych

Data ogłoszenia:2005-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 164 POZ 50

L 164/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 czerwca 2005 r. ustanawiająca grupę roboczą ds. wymiany i koordynacji informacji dotyczących współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych, tradycyjnych i ekologicznych (2005/463/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym zostaje ustanowiona podlegająca Komisji grupa robocza ds. wymiany i koordynacji informacji na temat badań naukowych i dobrych praktyk rozwiniętych w dziedzinie współistnienia różnych rodzajów upraw genetycznie zmodyfikowanych, tradycyjnych i ekologicznych, dalej zwana „grupą”. Artykuł 2 1. Grupa składa się z ekspertów krajowych wyznaczonych przez Państwa Członkowskie; przewodniczy jej przedstawiciel Komisji. 2. Przedstawiciel Komisji może zaprosić innych ekspertów do udziału w posiedzeniach i w pracy grupy. 3. Komisja zapewnia wsparcie organizacji posiedzeń i pracy grupy przez sekretariat. 4. Posiedzenia grupy odbywają się w budynkach Komisji zgodnie z ustaleniami i kalendarzem przygotowanym przez Komisję. Artykuł 3 1. Na mocy art. 2 wydatki poniesione przez ekspertów uczestniczących w posiedzeniach podlegają zwrotowi przez Komisję zgodnie z jej zasadami dotyczącymi zwrotu kosztów podróży i pobytu oraz innych wydatków, określonymi w ust. 2 i 3. 2. Eksperci wyznaczeni przez Państwa Członkowskie otrzymują zwrot kosztów podróży, a eksperci zaproszeni przez Komisję otrzymują zwrot kosztów podróży i pobytu. 3. Zwrot wydatków na rzecz ekspertów wyznaczonych przez Państwa Członkowskie ogranicza się do jednego uczestnika na jedno Państwo Członkowskie. 4. Eksperci nie otrzymują żadnej rekompensaty za świadczone usługi.

W swoim zaleceniu 2003/556/WE z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wytycznych dotyczących rozwoju krajowych strategii i dobrych praktyk w celu zapewnienia współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych, tradycyjnych i ekologicznych (1) Komisja poparła podejście, które pozostawia Państwom Członkowskim zadanie rozwinięcia i wdrożenia środków zarządzania współistnieniem wyżej wymienionych upraw. W tym względzie Komisja zapowiedziała swój zamiar ułatwienia wymiany informacji o bieżących i planowanych projektach badawczych na poziomie krajowym i wspólnotowym. Zgodnie z art. 26a dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie, uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG (2) Komisja zbiera i koordynuje informacje oparte na badaniach na poziomie wspólnotowym i krajowym oraz obserwuje zmiany dotyczące współistnienia wyżej wymienionych upraw w Państwach Członkowskich. Do celów wykonania tych zadań Komisja powinna ustanowić pomiędzy Państwami Członkowskimi forum wymiany informacji o wynikach badań naukowych oraz o dobrych praktykach rozwiniętych w ramach krajowych strategii dotyczących współistnienia. Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie Komisji możliwości organizowania posiedzeń grupy roboczej z możliwością udziału ekspertów krajowych i innych, jeżeli zajdzie taka konieczność. Właściwe jest zatem wyznaczenie grupy roboczej, która wspierałaby Komisję w zakresie działań związanych ze współistnieniem (w skrócie COEX-NET),

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 36. (2) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24).

24.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/51

Artykuł 4 Eksperci uczestniczący w grupie nie mogą pozostawać w konflikcie interesów na płaszczyźnie przemysłowej, handlowej, zawodowej lub innej. Artykuł 5 Nie naruszając przepisów art. 287 Traktatu, eksperci zobowiązują się do nieujawniania uzyskanych informacji będących rezultatem pracy grupy, jeżeli przedstawiciel Komisji poinformuje ich o poufnym charakterze materiałów.

Artykuł 6 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 164 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 57 z 200524.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiana GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1838) (1)

 • Dz. U. L164 - 52 z 200524.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1827) (1)

 • Dz. U. L164 - 49 z 200524.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L164 - 48 z 200524.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L164 - 46 z 200524.6.2005

  Decyzja nr 4/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie wykorzystania rezerwy z koperty finansowej dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczonej na rozwój długoterminowy

 • Dz. U. L164 - 37 z 200524.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/43/WE z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy 68/193/EWG w sprawie obrotu materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli

 • Dz. U. L164 - 36 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L164 - 35 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L164 - 33 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L164 - 32 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 868/2005

 • Dz. U. L164 - 30 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L164 - 28 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L164 - 26 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L164 - 24 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 803/2005

 • Dz. U. L164 - 23 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L164 - 20 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L164 - 16 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L164 - 14 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L164 - 13 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie decyzji o nieudzielaniu zamówień w ramach 30. przetargu częściowego na cukier biały, wykonanego w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L164 - 11 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 846/2005

 • Dz. U. L164 - 8 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 411/88 w sprawie metody i stopy procentowej stosowanych przy obliczaniu kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt

 • Dz. U. L164 - 5 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. otwierające kontyngent na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu

 • Dz. U. L164 - 3 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 954/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200524.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 953/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. dotyczące zawarcia Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Słoniowej, w okresie trwającym od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.