Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 165 POZ 10

Tytuł:

Decyzja nr 1/2004 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia przepisów niezbędnych do wprowadzenia w życie zasad konkurencji Rada Stowarzyszenia UE–Maroko

Data ogłoszenia:2005-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 165 POZ 10

Strona 1 z 3
L 165/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 1/2004 RADY STOWARZYSZENIA UE–MAROKO z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia przepisów niezbędnych do wprowadzenia w życie zasad konkurencji Rada Stowarzyszenia UE–Maroko (2005/466/WE)

RADA STOWARZYSZENIA UE–MAROKO, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony (1), (zwany dalej „Układem”), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1. Niniejszym ustanawia się zawarty w Załączniku mechanizm współpracy między organami Stron odpowiedzialnymi za wprowadzenie w życie zasad konkurencji. 2. Organy Stron odpowiedzialne za konkurencję informują Podkomitet ds. Rynku Wewnętrznego Komitetu Stowarzyszenia o rozpoczęciu współpracy ustanowionej w ramach mechanizmu, o którym mowa w ust. 1. 3. Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia.

Strefa wolnego handlu między UE a Marokiem powinna zostać ustanowiona nie później niż w dniu 28 lutego 2012 r. Artykuł 36 ust. 3 Układu przewiduje istnienie postanowień wykonawczych dotyczących współpracy między Stronami w celu ułatwienia wprowadzenia w życie postanowień ust. 1 i 2 tego artykułu oraz możliwość przyjęcia środków współpracy technicznej. Artykuł 36 ust. 3 Układu przewiduje przyjęcie przez Radę Stowarzyszenia postanowień niezbędnych do wprowadzenia w życie zasad konkurencji w terminie pięciu lat od wejścia w życie Układu,

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2004 r.

(3)

W imieniu Rady Stowarzyszenia

B. COWEN

(1) Dz.U. L 70 z 18.3.2000, str. 2. Układ ostatnio zmieniony wymianą listów z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 119).

25.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/11

ZAŁĄCZNIK UKŁAD O STOWARZYSZENIU UE–MAROKO Mechanizm współpracy organów Stron odpowiedzialnych za wprowadzenie w życie zasad konkurencji ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Cele

1.1. Przypadki praktyk niezgodnych z postanowieniami art. 36 ust. 1 lit. a) i b) Układu są rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, tak aby uniknąć utrudniania handlu i rozwoju gospodarczego oraz zapobiec negatywnemu wpływowi jaki takie praktyki mogą mieć na ważne interesy drugiej Strony. 1.2. Właściwość organów Stron odpowiedzialnych za konkurencję do rozpatrywania takich przypadków wynika z istniejących przepisów ich prawa konkurencji, także tych, które mają zastosowanie do przedsiębiorstw, które mają siedzibę poza ich terytoriami. 1.3. Celem postanowień jest promowanie współpracy i koordynacji między stronami, w ramach stosowania ich prawa konkurencji, w celu uniknięcia zablokowania lub unieważnienia przez ograniczenia konkurencji korzystnych efektów, które powinny wynikać ze stopniowej liberalizacji handlu między Wspólnotą Europejską a Marokiem.

2.

Definicje Do celów przyjęcia tych zasad przyjmuje się następujące definicje: a) „prawo konkurencji”: i) dla Wspólnoty Europejskiej („Wspólnota”): art. 81–82 Traktatu WE, rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1) i odpowiednie przepisy prawa wtórnego przyjętego przez Wspólnotę; ii) dla Maroka: ustawa nr 06/99 w sprawie uwolnienia cen i konkurencji z dnia 2 rabii I 1421 (5 czerwca 2000 r.) oraz przepisy wykonawcze do niej; b) „organ odpowiedzialny za konkurencję”: i) dla Wspólnoty: Komisja Wspólnot Europejskich w ramach swoich kompetencji wynikających ze wspólnotowego prawa konkurencji; oraz ii) dla Maroka: le Ministère Délégué Chargé des Affaires Économiques, des Affaires Générales et de la Mise ą Niveau de l’Économie; c) „środki wykonawcze”: wszelkie działania zmierzające do wprowadzenia w życie prawa konkurencji poprzez przeprowadzenie dochodzenia lub zastosowanie przez organ jednej ze Stron odpowiedzialny za konkurencję procedury mogącej prowadzić do nałożenia kar lub przyjęcia środków korygujących; d) „akty naruszające konkurencję” oraz „zachowania i praktyki ograniczające konkurencję”: wszelkie zachowania lub transakcje niedozwolone przez prawo konkurencji jednej ze Stron i które mogą skutkować nałożeniem kar lub przyjęciem środków korygujących.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 165 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L165 - 34 z 200525.6.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/465/WE z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiana GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (Dz.U. L 164 z 24.6.2005)

 • Dz. U. L165 - 32 z 200525.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2005 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą piractwa nagrań dźwiękowych Wspólnoty w Tajlandii i jego skutków dla handlu Wspólnoty w dziedzinie nagrań dźwiękowych

 • Dz. U. L165 - 31 z 200525.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniająca po raz trzeci decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1863) (1)

 • Dz. U. L165 - 21 z 200525.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie programu pomocy prowadzonego przez Szwecję w zakresie zwolnienia z podatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2210) (1)

 • Dz. U. L165 - 15 z 200525.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. dotycząca pomocy państwa, którą Belgia ma zamiar wdrożyć na rzecz Sioen Fibres SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1622) (1)

 • Dz. U. L165 - 14 z 200525.6.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L165 - 9 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L165 - 7 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2005 r.

 • Dz. U. L165 - 5 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L165 - 4 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa do przywozu mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w czerwcu 2005 r.

 • Dz. U. L165 - 3 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 715/2005

 • Dz. U. L165 - 1 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.