Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 165 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. dotycząca pomocy państwa, którą Belgia ma zamiar wdrożyć na rzecz Sioen Fibres SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1622) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 165 POZ 15

Strona 1 z 7
25.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/15

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 maja 2004 r. dotycząca pomocy państwa, którą Belgia ma zamiar wdrożyć na rzecz Sioen Fibres SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1622)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/467/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Komisja zwróciła się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie uwag w odniesieniu do rzeczonej pomocy.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po zaproszeniu zainteresowanych do przedstawienia swoich uwag zgodnie z tymi artykułami (1) i uwzględniając te uwagi,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja otrzymała uwagi Belgii dnia 8 lipca 2003 r. Międzynarodowy Komitet ds. Włókien Sztucznych i Syntetycznych (CIRFS) oraz Hiszpańskie Stowarzyszenie Producentów Włókien Chemicznych (Profibra) przedstawiły swe uwagi odpowiednio 10 i 15 lipca 2003 r. Powyższe uwagi stron trzecich zostały przekazane Belgii, która z kolei przedstawiła swoje uwagi dnia 8 października 2003 r. Spotkanie pomiędzy władzami belgijskimi i Sioen miało miejsce dnia 7 listopada 2003 r. Dnia 27 listopada 2003 r., CIRFS wyraził zgodę, aby niektóre informacje zawarte w jego piśmie z dnia 10 lipca 2003 r. i początkowo zaklasyfikowane jako ściśle poufne, zostały udostępnione władzom belgijskim. Informacje te zostały przekazane Belgii dnia 1 grudnia 2003 r. Belgia przedstawiła swe uwagi dnia 19 stycznia 2004 r.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS

I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 20 grudnia 2002 r., władze belgijskie poinformowały o projekcie mającym na celu przyznanie pomocy firmie Sioen Fibres SA (zwana dalej „Sioen”) przy realizacji inwestycji w urządzenia służące do produkcji przemysłowej przędzy poliestrowej. Komisja zwróciła się z prośbą o dodatkowe informacje pismem z dnia 12 lutego 2002 r., na które władze belgijskie odpowiedziały pismem z dnia 11 marca 2003 r.

(5)

Sioen jest dużym przedsiębiorstwem działającym w sektorze włókien sztucznych. Spółka w 99,99 % należy do spółki Sioen Industries SA, która w 2001 r. wykazała obroty w wysokości 226,02 mln EUR i zatrudniała około 3 900 osób. Deklarowana przez Sioen wysokość nakładów inwestycyjnych kwalifikujących się do pomocy wynosi 19,46 mln EUR w okresie od maja 2001 do czerwca 2003 r. Celem inwestycji jest zwiększenie mocy produkcyjnych przemysłowej przędzy poliestrowej o dużej wytrzymałości (3). Przędza przeznaczona jest do produkcji materiałów powlekanych, używanych do produkcji takich wyrobów gotowych jak plandeki do ciężarówek, pokrycia namiotów czy poduszki powietrzne. Zdaniem Belgii, włókno to nie jest przeznaczone do użytku w sektorze tekstylnym (produkcja ubrań lub dywanów). Inwestycja powinna pozwolić na stworzenie 39 nowych miejsc pracy.

(6)

(2)

Pismem z dnia 2 maja 2003 r., Komisja poinformowała Belgię o swej decyzji rozpoczęcia procedury przewidzianej w art. 88 ust. 2 Traktatu w odniesieniu do planowanej pomocy.

(3)

Decyzja Komisji o rozpoczęciu procedury opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(1) Dz.U. C 141 z 17.6.2003, str. 4. (2) Patrz: przypis 1.

(3) Kod NC produktu: 5402 20 00.

L 165/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2005

(7)

Inwestycja zwiększy moce produkcyjne z 8 500 ton rocznie w 2002 r. do 14 850 ton począwszy od 2003 r. (4). Belgia oświadcza, iż urządzenia nie mogłyby być przystosowane w sposób łatwy i po niskich kosztach do produkcji innego typu przędzy. W 2002 r. rzeczywista produkcja roczna wyniosła 7 650 ton i wzrosła do 13 543 ton począwszy od 2003 r. W ramach struktury integracji wertykalnej w Sioen Industries, całość wytworzonej produkcji jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego grupy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 165 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L165 - 34 z 200525.6.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/465/WE z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiana GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (Dz.U. L 164 z 24.6.2005)

 • Dz. U. L165 - 32 z 200525.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2005 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą piractwa nagrań dźwiękowych Wspólnoty w Tajlandii i jego skutków dla handlu Wspólnoty w dziedzinie nagrań dźwiękowych

 • Dz. U. L165 - 31 z 200525.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniająca po raz trzeci decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1863) (1)

 • Dz. U. L165 - 21 z 200525.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie programu pomocy prowadzonego przez Szwecję w zakresie zwolnienia z podatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2210) (1)

 • Dz. U. L165 - 14 z 200525.6.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L165 - 10 z 200525.6.2005

  Decyzja nr 1/2004 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia przepisów niezbędnych do wprowadzenia w życie zasad konkurencji Rada Stowarzyszenia UE–Maroko

 • Dz. U. L165 - 9 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L165 - 7 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2005 r.

 • Dz. U. L165 - 5 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L165 - 4 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa do przywozu mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w czerwcu 2005 r.

 • Dz. U. L165 - 3 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 715/2005

 • Dz. U. L165 - 1 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.