Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 165 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie programu pomocy prowadzonego przez Szwecję w zakresie zwolnienia z podatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2210) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 165 POZ 21

Strona 1 z 12
25.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie programu pomocy prowadzonego przez Szwecję w zakresie zwolnienia z podatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2210)

(Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/468/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

Uwagi przedstawione przez Svenskt näringsliv wpłynęły w ustalonym terminie (3) i zostały przekazane przez Komisję rządowi szwedzkiemu, któremu umożliwiono ich skomentowanie. Szwecja nie przekazała żadnych uwag.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

II. BLIŻSZY OPIS PROGRAMU POMOCY (6)

po wezwaniu zainteresowanych stron do zgłoszenia uwag zgodnie z pierwszym akapitem art. 88 ust. 2 Traktatu (1) i uwzględniając ich uwagi,

Ustawę o podatku energetycznym wprowadzono w Szwecji w 1957 r. Zgodnie z ustawą, podatek energetyczny należy pobierać od paliw kopalnych i energii elektrycznej. Podatek ma pozytywny wpływ na środowisko, w odniesieniu do oszczędności energii i efektywności energetycznej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

I. PROCEDURA (1)

Podatek od energii elektrycznej jest należny w pełnej wysokości od gospodarstw domowych i firm usługowych oraz zakładów produkcyjnych w przypadku energii elektrycznej wykorzystywanej do celów ogrzewania, które nie stanowi części procesu produkcyjnego.

Komisja poinformowała Szwecję pismem z dnia 11 czerwca 2003 r. o decyzji o wszczęciu procedury określonej w art. 88 ust. 2 Traktatu, dotyczącej zwolnienia z podatku energetycznego od energii elektrycznej, dla przemysłu produkcyjnego.

(8)

(2)

W piśmie z dnia 9 lipca 2003 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w tym samym dniu (A/34842), Szwecja przedstawiła swoje uwagi na temat wszczęcia postępowania.

Na podstawie rozdziału 11 art. 3 ustawy o podatku energetycznym zwalnia się całkowicie z podatku energetycznego (4) przedsiębiorstwa zużywające energię elektryczną w trakcie procesów produkcyjnych w przemyśle (NACE Rev. 1 działy C i D). Zwolnienie z podatku zostało wprowadzone w obecnej formie w dniu 1 stycznia 1993 r., tzn. przed przystąpieniem Szwecji do EOG i UE. Od tego czasu nie zostało zmienione.

(3)

Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 9 sierpnia 2003 r. (2) Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag na temat przedmiotowej pomocy państwa.

(9)

W przypadku energii elektrycznej, w badanym okresie stawka podatkowa kształtowała się w granicach 0,198–0,241 koron szwedzkich za KWh.

(4)

Komisja otrzymała uwagi przedstawione przez Stowarzyszenie szwedzkich przedsiębiorstw (Svenskt näringsliv) w dniu 29 września 2003 r.

(1) Dz.U. C 189 z 9.8.2003, str. 6. (2) Patrz: przypis 1.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określającego zasady mające zastosowanie do okresów, dat, terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, str. 1), w szczególności jego art. 3, termin przekazania uwag upłynął w dniu 10 września 2003 r. W piśmie z dnia 15 sierpnia 2003 r. Svenskt näringsliv wnosiła o przedłużenie terminu do dnia 30 września 2003 r., co zostało zatwierdzone przez Komisję pismem z dnia 9 września 2003 r. (4) Zwolnienie odnosi się również do przedsiębiorstw zajmujących się cieplarniami. Komisja podejmie osobną decyzję odnośnie do zwolnień dla takich przedsiębiorstw.

L 165/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 165 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L165 - 34 z 200525.6.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/465/WE z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiana GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (Dz.U. L 164 z 24.6.2005)

 • Dz. U. L165 - 32 z 200525.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2005 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą piractwa nagrań dźwiękowych Wspólnoty w Tajlandii i jego skutków dla handlu Wspólnoty w dziedzinie nagrań dźwiękowych

 • Dz. U. L165 - 31 z 200525.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniająca po raz trzeci decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1863) (1)

 • Dz. U. L165 - 15 z 200525.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. dotycząca pomocy państwa, którą Belgia ma zamiar wdrożyć na rzecz Sioen Fibres SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1622) (1)

 • Dz. U. L165 - 14 z 200525.6.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L165 - 10 z 200525.6.2005

  Decyzja nr 1/2004 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia przepisów niezbędnych do wprowadzenia w życie zasad konkurencji Rada Stowarzyszenia UE–Maroko

 • Dz. U. L165 - 9 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L165 - 7 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2005 r.

 • Dz. U. L165 - 5 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L165 - 4 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa do przywozu mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w czerwcu 2005 r.

 • Dz. U. L165 - 3 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 715/2005

 • Dz. U. L165 - 1 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.