Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 165 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2005 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą piractwa nagrań dźwiękowych Wspólnoty w Tajlandii i jego skutków dla handlu Wspólnoty w dziedzinie nagrań dźwiękowych

Data ogłoszenia:2005-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 165 POZ 32

Strona 1 z 2
L 165/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 czerwca 2005 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą piractwa nagrań dźwiękowych Wspólnoty w Tajlandii i jego skutków dla handlu Wspólnoty w dziedzinie nagrań dźwiękowych (2005/470/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

władze tajskie ówczesnego ustawodawstwa tajskiego o prawach autorskich, poziom piractwa nagrań dźwiękowych (z repertuaru międzynarodowego) prawdopodobnie osiągnął 90 %, a sytuacja ta spowodowała istotne szkody dla przemysłu wspólnotowego, w szczególności w postaci utraconej sprzedaży na rynku tajskim (jak również na niektórych innych rynkach trzecich).

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tych ustanowionych pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 5 czerwca 1991 r. Komisja otrzymała skargę, złożoną zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2641/84 z dnia 17 września 1984 r. w sprawie wzmocnienia wspólnej polityki handlowej w szczególności w odniesieniu do ochrony przed nielegalnymi praktykami handlowymi (2), od Europejskiego Biura Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), reprezentującej prawie wszystkich producentów nagrań dźwiękowych we Wspólnocie.

Następnie Komisja przeprowadziła konsultacje z władzami tajskimi, w wyniku których rząd tajski zobowiązał się we wrześniu 1992 r. do zmniejszenia piractwa nagrań dźwiękowych WE do nieznacznego poziomu w możliwie najkrótszym okresie czasu oraz do osiągnięcia znacznego zmniejszenia w pierwszym etapie w ciągu jednego roku. Nowa tajska ustawa o prawach autorskich weszła w życie 21 marca 1995 r. Wprowadziła ona liczne przepisy mające na celu uproszczenie postępowania przeciwko piratom, włączając w to niezbędne skutki odstraszające dla potencjalnych i rzeczywistych sprawców naruszeń, w szczególności przez znacznie podwyższone kary. Zważywszy na powyższe okoliczności, decyzją Komisji 96/40/WE (4) postanowiono zawiesić procedurę kontrolną i kontynuować ścisłe monitorowanie sytuacji.

(6)

(2)

W skardze twierdzono, że w Tajlandii ma miejsce piractwo nagrań dźwiękowych Wspólnoty na ogromną skalę oraz że piractwo to wyrządza szkody w przemyśle wspólnotowym, w szczególności wpływając na wywóz nagrań dźwiękowych Wspólnoty do Tajlandii, jak również na niektóre rynki trzecie.

(3)

Komisja uznała, że skarga zawiera fakty wystarczające do wszczęcia procedury kontrolnej. Stosowne zawiadomienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (3).

Komisja ponownie zbadała stan faktyczny i prawny sprawy oraz przedstawiła Komitetowi Doradczemu 29 maja 2002 r., 13 października 2003 r. i 29 czerwca 2004 r. trzy sprawozdania z kontroli. Wynikało z nich, że Tajlandia podjęła działania zmierzające do skutecznego zmniejszenia poziomu piractwa nagrań dźwiękowych, włączając w to przyjęcie przez tajski parlament przepisów prawnych dotyczących nośników optycznych, wzmocnienie działań w zakresie egzekwowania prawa ukierunkowanych na osoby zajmujące się piractwem muzycznym, poprawę koordynacji pomiędzy różnymi władzami tajskimi zaangażowanymi w walkę z piractwem muzycznym oraz pomiędzy władzami tajskimi i stowarzyszeniami branży muzycznej, jak również organizację kampanii publicznych, mających na celu uświadomienie konsumentom negatywnych skutków piractwa.

(4)

Po wszczęciu procedury Komisja zbadała stan faktyczny i prawny sprawy oraz przedstawiła 20 lutego 1992 r. sprawozdanie z kontroli Komitetowi Doradczemu. Z powyższego wynikało, że w trakcie okresu odniesienia, zasadniczo wskutek niewłaściwego egzekwowania przez

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 165 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L165 - 34 z 200525.6.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/465/WE z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiana GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (Dz.U. L 164 z 24.6.2005)

 • Dz. U. L165 - 31 z 200525.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniająca po raz trzeci decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1863) (1)

 • Dz. U. L165 - 21 z 200525.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie programu pomocy prowadzonego przez Szwecję w zakresie zwolnienia z podatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2210) (1)

 • Dz. U. L165 - 15 z 200525.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. dotycząca pomocy państwa, którą Belgia ma zamiar wdrożyć na rzecz Sioen Fibres SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1622) (1)

 • Dz. U. L165 - 14 z 200525.6.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L165 - 10 z 200525.6.2005

  Decyzja nr 1/2004 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia przepisów niezbędnych do wprowadzenia w życie zasad konkurencji Rada Stowarzyszenia UE–Maroko

 • Dz. U. L165 - 9 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L165 - 7 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2005 r.

 • Dz. U. L165 - 5 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L165 - 4 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa do przywozu mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w czerwcu 2005 r.

 • Dz. U. L165 - 3 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 715/2005

 • Dz. U. L165 - 1 z 200525.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.