Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 166 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania badań, ocen wpływu i ocen w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

Data ogłoszenia:2005-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 166 POZ 12

L 166/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania badań, ocen wpływu i ocen w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki (2005/472/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

obszary polityki dotyczące bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Wymieniona umowa ramowa ma dostarczyć w odpowiednim czasie właściwych informacji o wysokiej jakości, które posłużą jako podstawa do podejmowania decyzji przez Komisję. Każde pojedyncze działanie podlega szczegółowym uzgodnieniom, podpisanym przez Komisję i wybranego wykonawcę, jak określono w umowie ramowej. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Zgodnie z decyzją 90/424/EWG Wspólnota podejmuje albo pomaga Państwom Członkowskim w podejmowaniu technicznych i naukowych środków potrzebnych do opracowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju edukacji i szkolenia w dziedzinie weterynarii. Badania, oceny wpływu oraz dokonywanie systematycznych i przeprowadzanych na czas ocen swoich programów wydatkowania stanowią jasno określony priorytet Wspólnoty Europejskiej (WE), jako środek kontroli zarządzania przyznanymi funduszami oraz jako sposób promowania w całej organizacji kultury zdobywania doświadczenia, szczególnie w kontekście coraz większej wagi przykładanej do zarządzania w oparciu o wyniki. W celu realizacji wymienionych zadań, na skutek otwartej procedury w ostatnim kwartale 2004 r., ogłoszone zostało zaproszenie do składania ofert dotyczących sporządzenia ramowej umowy oceny obejmującej

(6)

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Działania przedstawione w Załączniku do niniejszej decyzji zatwierdza się w celu ich finansowania. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

28.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/13

ZAŁĄCZNIK Dziedzina: bezpieczeństwo żywności, zdrowie i dobrostan zwierząt oraz zootechnika. Podstawa prawna: decyzja 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii. Zadania: — różne rodzaje badań oraz innych usług wspierających opracowywanie i przygotowywanie wniosków Komisji, — oceny ex ante i oceny wpływu, — oceny pośrednie i ex post. Priorytetem na 2005 r. jest ocena wspólnotowej polityki w zakresie zdrowia zwierząt na lata 1995–2004 oraz możliwych w przyszłości opcji politycznych (włącznie z modelem finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza żywego). Środki na 2005 r.: — 17 04 02 – Inne środki w zakresie weterynarii, dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego: 500 000 EUR, — 17 01 04 04 – Badania pilotażowe: model finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza żywego – Wydatki na administrację i zarządzanie: 500 000 EUR. Budżet: maksymalnie 1 000 000 EUR na pierwszy rok umowy ramowej. Liczba przewidywanych działań szczegółowych: około 6. Wszystkie działania podlegają ogólnym zasadom zamówień publicznych: w razie potrzeby należy stosować umowę ramową.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 166 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 8 z 200528.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2002 r. dotycząca procedury do art. 81 Traktatu WE przeciwko BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Spółce Lafarge SA i Gyproc Benelux NV (Sprawa nr COMP/E-1/37.152 – Płyty gipsowe) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4570)

 • Dz. U. L166 - 5 z 200528.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L166 - 3 z 200528.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz szczególnego preferencyjnego cukru trzcinowego surowego pochodzącego z krajów AKP oraz Indii w celu zaopatrzenia rafinerii w okresie od 1 lipca 2005 r. do 28 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L166 - 1 z 200528.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.