Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 166 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz szczególnego preferencyjnego cukru trzcinowego surowego pochodzącego z krajów AKP oraz Indii w celu zaopatrzenia rafinerii w okresie od 1 lipca 2005 r. do 28 lutego 2006 r.

Data ogłoszenia:2005-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 166 POZ 3

28.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 978/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz szczególnego preferencyjnego cukru trzcinowego surowego pochodzącego z krajów AKP oraz Indii w celu zaopatrzenia rafinerii w okresie od 1 lipca 2005 r. do 28 lutego 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dzianą w wyżej wymienionych umowach, pozwalających pokryć potrzeby rafinerii wspólnotowych w trakcie części tego roku gospodarczego.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 39 ust. 6,

Mając na względzie przewidywania dotyczące produkcji cukru trzcinowego surowego, które są już dostępne dla roku gospodarczego 2005/2006, oraz brakujące ilości wynikające z prognozy bilansu dostaw, należy przewidzieć pozwolenia na przywóz na okres od 1 lipca 2005 r. do 28 lutego 2006 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Artykuł 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 przewiduje, że w trakcie lat gospodarczych 2001/2002 do 2005/2006 i w celu zapewnienia odpowiednich dostaw do wspólnotowych zakładów rafinacyjnych, należy nałożyć specjalną zredukowaną stawkę celną na przywóz cukru trzcinowego surowego pochodzącego z państw, z którymi Wspólnota zawarła preferencyjne umowy na dostawy. W chwili obecnej takie umowy zostały zawarte decyzją Rady 2001/870/WE (2) z Państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (kraje AKP), wymienionymi w protokole nr 3 w sprawie cukru AKP załączonym do załącznika V do Umowy o Partnerstwie AKP-WE i z Republiką Indii (3).

Należy podkreślić, że w odniesieniu do nowego kontyngentu stosuje się rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96 (4).

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Umowy w formie wymiany listów zawarte decyzją 2001/870/WE przewidują, że zainteresowani rafinerzy muszą zapłacić minimalną cenę skupu równą cenie gwarantowanej dla cukru surowego, pomniejszonej o pomoc dostosowawczą ustaloną dla rozpatrywanego roku gospodarczego. Należy więc ustalić tę cenę minimalną, biorąc pod uwagę czynniki stosowane w czasie roku gospodarczego 2005/2006.

Artykuł 1 Na okres od 1 lipca 2005 r. do 28 lutego 2006 r., w ramach decyzji 2001/870/WE w odniesieniu do przywozu cukru trzcinowego surowego do rafinacji oznaczonego kodem CN 1701 11 10, otwiera się:

(3)

Ilości preferencyjnego szczególnego cukru do przywozu są określone zgodnie z art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 na podstawie wspólnotowej prognozy rocznego bilansu dostaw. Bilans wykazuje konieczność przywozu cukru surowego i otwarcia w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 kontyngentów taryfowych ze specjalną zredukowaną stawką celną przewi-

a) kontyngent taryfowy wynoszący 90 000 ton wyrażonych w cukrze białym pochodzącym z krajów AKP, które podpisały umowę w formie wymiany listów zatwierdzoną decyzją 2001/870/WE;

Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). (2) Dz.U. L 325 z 8.12.2001, str. 21. (3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.

(1)

b) kontyngent taryfowy wynoszący 10 000 ton wyrażonych w cukrze białym pochodzącym z Indii.

(4) Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 568/2005 (Dz.U. L 97 z 15.4.2005, str. 9).

L 166/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2005

Artykuł 2 1. Zredukowana stawka celna za 100 kilogramów cukru surowego jakości standardowej przy przywozie ilości, o których mowa w art. 1, wynosi 0 EUR. 2. Minimalną cenę skupu, płaconą przez rafinerów wspólnotowych, ustala się na okres, o którym mowa w art. 1, w wysokości 49,68 EUR za 100 kilogramów cukru surowego jakości standardowej.

Artykuł 3 Rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 stosuje się do kontyngentu taryfowego otwartego niniejszym rozporządzeniem. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 166 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 12 z 200528.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania badań, ocen wpływu i ocen w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

 • Dz. U. L166 - 8 z 200528.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2002 r. dotycząca procedury do art. 81 Traktatu WE przeciwko BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Spółce Lafarge SA i Gyproc Benelux NV (Sprawa nr COMP/E-1/37.152 – Płyty gipsowe) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4570)

 • Dz. U. L166 - 5 z 200528.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L166 - 1 z 200528.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.