Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

Data ogłoszenia:2005-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 1

Strona 1 z 4
30.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 989/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Z uwagi na znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w Tytule I pkt. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie. W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od dnia 1 lipca 2005 r., powinno ono wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym,

W interesie Wspólnoty leży częściowe lub całkowite zawieszenie autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do pewnej liczby nowych produktów nie wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 (1). Pewna liczba produktów, o których mowa w powyższym rozporządzeniu, powinna zostać wycofana z wykazu zawartego w załączniku, gdyż w interesie Wspólnoty nie leży utrzymanie zawieszania autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej lub z powodu konieczności zmiany wyszczególnienia w celu uwzględnienia postępu technicznego w zakresie tych produktów i trendów ekonomicznych na rynku. Produkty, których wyszczególnienie wymaga zmiany, powinny być traktowane jako nowe produkty. W związku z tym, należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1255/96.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się produkty wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; 2) skreśla się produkty, których kody są wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się z mocą od dnia 1 lipca 2005 r.

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, 27 czerwca 2005 r. W imieniu Rady

L. LUX

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 158 z 29.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2271/2004 (Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 13).

L 168/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2005

ZAŁĄCZNIK I

Stawka cła autonomicznego (%)

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

ex 2903 43 00 ex 2903 49 10 ex 2904 20 00 ex 2906 29 00 ex 2907 29 00 ex 2909 60 00 ex 2915 39 90 ex 2916 39 00 ex 2920 90 10 ex 2920 90 85 ex 2921 42 10 ex 2921 51 19

10 10 50 20 85 10 60 85 40 50 85 20

1,1,1-trichlorotrifluoroetan Chloro-1,1,1-trifluoroetan 2,2’-dinitro-dibenzyl 1-hydroksymetylo-4-metylo-2,3,5,6-tetrafluorobenzen floroglucyna, nawet uwodniona Nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu) Octan 1-fenyloetylu Kwas 2,6-difluorobenzoesowy Węglan dimetylu Fosforyn tri isooktylu 3,5-dichloroanilina Diaminotoluen (TDA) zawierający w masie co najmniej 78 % ale nie więcej niż 82 % 4-metylo-m-fenylenodiaminy (2,4-diaminotoluenu), co najmniej 18 % ale nie więcej niż 22 % 2-metylo-m-fenylenodiaminy (2,6-diaminotoluenu) oraz śladową ilość substancji smolistych nie przekraczającą 0,23 % masy. Akryloamid 3-hydroksy-2’-metoksy-2-naftalenoanilid 3-hydroksy-2-naftalenoanilid 3-hydroksy-2’-metylo-2-naftalenoanilid 2’-etoksy-3-hydroksy-2-naftalenoanilid 4’-chloro-3-hydroksy-2’,5’-dimetoksy-2-naftalenoanilid Chlorowodorek aminoacetonitrylu 2-bromo-2-(bromometylo)pentandinitryl 1,2:3,4-Bis-O-(3,4-dimetylobenzylideno)-D-glucitol carbofuran (ISO) 3-metylo-1-p-tolilo-5-pirazolon 2-chloropirydyna Adenina 2,6-dichlorochinoksalina Monouwodniony seskwisiarczan N-(2-(4-amino-N-etylo-m-toluidyno)etylo) metansulfoamid

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ex 2924 19 00 ex 2924 29 95 ex 2924 29 95 ex 2924 29 95 ex 2924 29 95 ex 2924 29 95 ex 2926 90 95 ex 2926 90 95 ex 2932 99 70 ex 2932 99 85 ex 2933 19 90 ex 2933 39 99 ex 2933 59 95 ex 2933 99 90 ex 2935 00 90

50 91 92 93 94 96 25 35 40 30 30 40 85 88 88

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.6.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 50 z 200530.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1)

 • Dz. U. L168 - 48 z 200530.6.2005

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2004/SC z dnia 23 września 2004 r. ustanawiająca zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L168 - 36 z 200530.6.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 22/04/COL z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie powiadomienia o nowym programie pomocy bezpośredniej w transporcie (Norwegia)

 • Dz. U. L168 - 33 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L168 - 31 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustanawiające na rok gospodarczy 2003/2004 rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek oraz jednostkową kwotę pomocy na produkcję

 • Dz. U. L168 - 29 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L168 - 27 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L168 - 25 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L168 - 23 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L168 - 16 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem na przywóz młodych byków opasowych (od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.)

 • Dz. U. L168 - 10 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L168 - 8 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.