Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustanawiające na rok gospodarczy 2003/2004 rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek oraz jednostkową kwotę pomocy na produkcję

Data ogłoszenia:2005-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 31

Strona 1 z 2
30.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/31

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 997/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustanawiające na rok gospodarczy 2003/2004 rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek oraz jednostkową kwotę pomocy na produkcję

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1), w szczególności jego art. 5,

Artykuł 17a) ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84 przewiduje, że w celu określenia jednostkowej kwoty pomocy na produkcję oliwy z oliwek, która może być wypłacona, należy ustalić przewidywaną produkcję na dany rok gospodarczy. Kwota ta powinna zostać ustalona na takim poziomie, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka nienależnych płatności plantatorom oliwek. Niniejsza kwota dotyczy również oliwek stołowych wyrażonych w równoważniku oliwy z oliwek. Na rok gospodarczy 2003/2004 przewidywana produkcja, jak również jednostkowa kwota pomocy na produkcję, która może być wypłacona z góry, zostały ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1807/2004 (8).

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 z dnia 17 lipca 1984 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy na produkcję oliwy z oliwek oraz organizacjom producentów (2), w szczególności jego art. 17a) ust. 2,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

W celu określenia rzeczywistej produkcji, dla której prawo do pomocy zostało uznane, najpóźniej do dnia 15 maja następnego roku gospodarczego dane Państwa Członkowskie powinny powiadomić Komisję o dopuszczalnej ilości, w odniesieniu do której pomoc jest wypłacana w każdym Państwie Członkowskim, zgodnie z przepisami art. 14 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2366/98 (9). Według tych powiadomień dopuszczalna ilość, w odniesieniu do której wypłacana jest pomoc na rok gospodarczy 2003/2004, wynosi dla Grecji 342 997 ton, dla Hiszpanii 1 570 169 ton, dla Francji 3 284 ton, dla Włoch 736 198 ton i dla Portugalii 34 644 ton.

(1)

Z art. 5 rozporządzenia nr 136/66/EWG wynika, że pomoc jednostkowa na produkcję powinna być dostosowana w każdym Państwie Członkowskim, którego rzeczywista produkcja przekracza odpowiednią krajową ilość zagwarantowaną, o której mowa w ust. 3 tego artykułu. Aby ocenić znaczenie tego przekroczenia w przypadku Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch i Portugalii, należy uwzględnić, szacunki w odniesieniu do produkcji oliwek stołowych wyrażonych w równoważniku oliwy z oliwek na podstawie odpowiednich współczynników, odpowiednio określonych dla Grecji w decyzji Komisji 2001/649/WE (3), dla Hiszpanii w decyzji Komisji 2001/650/WE (4), dla Francji w decyzji Komisji 2001/648/WE (5), dla Włoch w decyzji Komisji 2001/658/WE (6) oraz dla Portugalii w decyzji Komisji 2001/670/WE (7).

(4)

Dopuszczenie do pomocy tych ilości przez Państwa Członkowskie oznacza, że przeprowadzono kontrole, o których mowa w rozporządzeniach (EWG) nr 2261/84 i (WE) nr 2366/98. Jednakże ustanowienie rzeczywistej produkcji według informacji dotyczących dopuszczalnych ilości, w odniesieniu do których pomoc jest wypłacana, przekazanych przez Państwa Członkowskie, nie nasuwa wniosków, które mogą być wyciągnięte z weryfikacji dokładności tych danych w ramach procedury sprawdzenia rachunków.

(5)

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97). (2) Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1639/1998 (Dz.U. L 210 z 28.7.1998, str. 38). (3) Dz.U. L 229 z 25.8.2001, str. 16. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/607/WE (Dz.U. L 274 z 24.8.2004, str. 13). (4) Dz.U. L 229 z 25.8.2001, str. 20. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/607/WE. (5) Dz.U. L 229 z 25.8.2001, str. 12. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/607/WE. (6) Dz.U. L 231 z 29.8.2001, str. 16. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/607/WE. (7) Dz.U. L 235 z 4.9.2001, str. 16. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/607/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 50 z 200530.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1)

 • Dz. U. L168 - 48 z 200530.6.2005

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2004/SC z dnia 23 września 2004 r. ustanawiająca zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L168 - 36 z 200530.6.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 22/04/COL z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie powiadomienia o nowym programie pomocy bezpośredniej w transporcie (Norwegia)

 • Dz. U. L168 - 33 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L168 - 29 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L168 - 27 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L168 - 25 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L168 - 23 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L168 - 16 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem na przywóz młodych byków opasowych (od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.)

 • Dz. U. L168 - 10 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L168 - 8 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 1 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.