Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 22/04/COL z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie powiadomienia o nowym programie pomocy bezpośredniej w transporcie (Norwegia)

Data ogłoszenia:2005-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 36

Strona 1 z 12
L 168/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 22/04/COL z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie powiadomienia o nowym programie pomocy bezpośredniej w transporcie (Norwegia)

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61 – 63 oraz protokół 26, uwzględniając Porozumienie między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24 i protokół 3, uwzględniając wytyczne Urzędu (3) dotyczące stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia o EOG, po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przepisami określonymi powyżej (4), a także mając na uwadze, co następuje:

I. FAKTY

1. Wstęp Listem Misji Norwegii przy Unii Europejskiej z dnia 26 marca 2003 r. (nr dok.: 03-1846 A), przekazującym list Ministerstwa Handlu i Przemysłu z dnia 25 marca 2003 r., list Ministerstwa Finansów z dnia 25 marca 2003 r. oraz list Ministerstwa Samorządu Lokalnego i Rozwoju Regionalnego z dnia 25 marca 2003 r., z których wszystkie zostały otrzymane i zarejestrowane przez Urząd dnia 26 marca 2003 r., władze Norwegii powiadomiły o okresie przejściowym dla regionalnie zróżnicowanych składek na zabezpieczenie społeczne oraz o nowym programie pomocy bezpośredniej w transporcie. Listem z dnia 16 maja 2003 r. (nr dok.: 03-2951 D) Urząd potwierdził otrzymanie powyższych listów i poprosił o dodatkowe informacje. Listem Misji Norwegii przy Unii Europejskiej z dnia 10 czerwca 2003 r. (nr dok.: 03-3707 A), przekazującym list Ministerstwa Finansów z dnia 5 czerwca 2003 r., z których obydwa zostały otrzymane i zarejestrowane przez Urząd dnia 11 czerwca 2003 r., władze Norwegii dostarczyły dodatkowych informacji.

(1) Zwane dalej Porozumieniem EOG. (2) Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. (3) Zasady proceduralne i merytoryczne dotyczące pomocy państwa (wytyczne dotyczące pomocy państwa) przyjęte przez Urząd Nadzoru EFTA 19 stycznia 1994 r. Opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, str. 1. Wytyczne zostały ostatnio zmienione dnia 18 lutego 2004 r. (dotychczas nieopublikowane). (4) Decyzja nr 141/03/COL z dnia 16 lipca 2003 r. (Dz.U. C 216 z 11.9.2003, str. 3 i Suplement EOG nr 45 z 11.9.2003 r., str. 1).

30.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/37

Listem Misji Norwegii przy Unii Europejskiej z dnia 19 czerwca 2003 r. (nr dok.: 03-3976 A), przekazującym list Ministerstwa Handlu i Przemysłu z dnia 10 czerwca 2003 r., z których obydwa zostały otrzymane i zarejestrowane przez Urząd dnia 20 czerwca 2003 r., władze Norwegii dostarczyły badanie dokumentujące dodatkowe koszty transportu (5). Listem z dnia 16 lipca 2003 r. (nr dok.: 03-4598 D) Urząd poinformował władze Norwegii o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. 1 ust. 2 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, odnoszącej się do pomocy państwa w formie regionalnie zróżnicowanych składek na zabezpieczenie społeczne i pomocy bezpośredniej w transporcie (dalej zwanej „decyzją o wszczęciu dochodzenia”). Decyzja o wszczęciu dochodzenia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (6). Urząd wezwał zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat rozpatrywanych programów pomocy. Oficjalną odpowiedź władz Norwegii na decyzję o wszczęciu dochodzenia otrzymano faksem od Ministerstwa Handlu i Przemysłu dnia 17 września 2003 r., przekazującym list Ministerstwa Finansów z dnia 17 września 2003 r. (nr dok.: 03-6381 A). List Ministerstwa Finansów z dnia 17 września 2003 r. został również przekazany listem Misji Norwegii z dnia 18 września 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 50 z 200530.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1)

 • Dz. U. L168 - 48 z 200530.6.2005

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2004/SC z dnia 23 września 2004 r. ustanawiająca zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L168 - 33 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L168 - 31 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustanawiające na rok gospodarczy 2003/2004 rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek oraz jednostkową kwotę pomocy na produkcję

 • Dz. U. L168 - 29 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L168 - 27 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L168 - 25 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L168 - 23 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L168 - 16 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem na przywóz młodych byków opasowych (od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.)

 • Dz. U. L168 - 10 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L168 - 8 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 1 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.