Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 17 POZ 1

Tytuł:

2005/22/WE:Decyzja nr 2/2004 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego, utworzonego na podstawie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca dodatki 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 11 do załącznika 11 Umowy

Data ogłoszenia:2005-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 17 POZ 1

Strona 1 z 29
20.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA NR 2/2004 WSPÓLNEGO KOMITETU WETERYNARYJNEGO, UTWORZONEGO NA PODSTAWIE UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ W SPRAWIE HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI

z dnia 9 grudnia 2004 r.

zmieniająca dodatki 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 11 do załącznika 11 Umowy

(2005/22/WE)

KOMITET,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (zwaną dalej „Umową rolniczą”), w szczególności jej art. 19 ust. 3 załącznika 11, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Umowa rolnicza weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r. (2) Dodatki 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 11 do załącznika 11 Umowy rolniczej zostały po raz pierwszy zmienione decyzją Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego nr 2/2003, utworzonego na podstawie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 25 listopada 2003 r., zmieniającą dodatki 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 11 do załącznika 11 Umowy (1). W sposób ogólny decyzja ta uwzględnia prawodawstwo obowiązujące w dniu 31 grudnia 2002 r. W szczególnym przypadku gąbczastej encefalopatii bydła decyzja ta uwzględnia prawodawstwo obowiązujące w dniu 11 lipca 2003 r. (3) Dodatek 5 do załącznika 11 Umowy rolniczej został zmieniony po raz drugi decyzją nr 1/2004 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego, utworzonego na podstawie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, zmieniającą dodatek 5 do załącznika 11 Umowy (2). (4) Należy wprowadzić zmiany w dodatkach 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 11 do załącznika 11 Umowy rolniczej, w celu uwzględnienia zmian w prawodawstwie wspólnotowym i szwajcarskim obowiązujących w dniu 26 lipca 2004 r.,

(1) (2)

Dz.U. L 23 z 28.1.2004, str. 27. Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 116.

L 17/2

PL

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2005

Artykuł 1 Niniejszym dodatki 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 11 do załącznika 11 Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi zastępuje się dodatkami znajdującymi się w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję, sporządzoną w dwóch egzemplarzach, podpisują współprzewodniczący lub inne osoby upoważnione do działania w imieniu stron. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia złożenia ostatniego podpisu.

Podpisano w Bazylei, dnia 9 grudnia 2004 r. Przewodniczący delegacji Konfederacji Szwajcarskiej Hans WYSS Przewodniczący delegacji Wspólnoty Europejskiej Jaana HUSU-KALLIO

20.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/3

ZAŁĄCZNIK „DODATEK 1 ŚRODKI ZWALCZANIA/ZGŁASZANIA CHORÓB ZWIERZĄT I. A. Wspólnota Europejska Dyrektywa Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 84/531/EWG i 91/665/EWG i zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG (Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1) PRYSZCZYCA Prawodawstwo Szwajcaria 1. Ustawa o epizootiach (LFE) z dnia 1 lipca 1966 r., ostatnio zmieniona 20 czerwca 2003 r. (RS 916.40), w szczególności jej art. 1, 1a i 9a (środki przeciw silnie zaraźliwym epizootiom, cele kontroli) i 57 (przepisy wykonawcze o charakterze technicznym, współpraca międzynarodowa) 2. Zarządzenie o epizootiach (OFE) z dnia 27 czerwca 1995 r., ostatnio zmienione 23 czerwca 2004 r. (RS 916.401), w szczególności jego art. 2 (silnie zaraźliwe epizootie) i 49 (manipulowanie mikroorganizmami patogennymi dla zwierząt), 73 i 74 (czyszczenie i dezynfekcja), od 77 do 98 (wspólne przepisy dotyczące silnie zaraźliwych epizootii), od 99 do 103 (szczególne środki zwalczania pryszczycy) 3. Zarządzenie z dnia 14 czerwca 1999 r. o organizacji Département fédéral de l'économie, ostatnio zmienione 5 grudnia 2003 r. (RS 172.216.1), w szczególności jego art. 8 (laboratoria referencyjne, rejestrowanie, kontrola i dostarczanie szczepionki przeciwko pryszczycy)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 17 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.