Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 170 POZ 12 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do celu wspólnotowego ograniczenia powszechnego występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 (1)

Data ogłoszenia:2005-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 170 POZ 12 - Strona 3

Strona 3 z 5

2.1.1.

Pobieranie próbek z inicjatywy hodowcy Pobieranie próbek powinno odbywać się co dwa tygodnie w miejscu wyznaczonym przez właściwy organ, wybranym spośród dwóch następujących opcji: a) w wylęgarni; lub b) na terenie gospodarstwa. Właściwy organ powinien zastosować jedną z powyższych opcji w odniesieniu do całego systemu badawczego oraz powinien ustanowić procedurę, tak aby wykrycie serotypów salmonelli, o których mowa w art. 1 ust. 1 („salmonella”), podczas pobierania próbek z inicjatywy hodowcy było bezzwłocznie zgłaszane właściwemu organowi przez hodowcę, osobę pobierającą próbki lub laboratorium przeprowadzające analizy.

2.1.2.

Pobieranie próbek w ramach kontroli urzędowych Bez uszczerbku dla załącznika II część C.2 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003, urzędowe pobieranie próbek powinno obejmować:

2.1.2.1. W przypadku gdy pobieranie próbek przeprowadzane z inicjatywy hodowcy odbywa się w wylęgarni: a) rutynowe pobieranie próbek co 16 tygodni w wylęgarni, które powinno w tym przypadku zastąpić odpowiadające mu pobieranie próbek z inicjatywy hodowcy; b) rutynowe pobieranie próbek na terenie gospodarstwa w dwóch przypadkach podczas cyklu produkcyjnego: w ciągu czterech tygodni następujących po okresie nieśności lub po przeniesieniu do jednostki produkcyjnej oraz pod koniec okresu nieśności, nie wcześniej niż osiem tygodni przed końcem cyklu produkcyjnego; c) potwierdzające pobieranie próbek na terenie gospodarstwa, w następstwie wykrycia salmonelli w próbkach pobranych w wylęgarni. 2.1.2.2. W przypadku gdy pobieranie próbek przeprowadzane z inicjatywy hodowcy odbywa się na terenie gospodarstwa, rutynowe pobieranie próbek należy przeprowadzić w trzech przypadkach podczas cyklu produkcyjnego: a) w ciągu czterech tygodni następujących po rozpoczęciu okresu nieśności lub po przeniesieniu do jednostki produkcyjnej; b) pod koniec okresu nieśności, nie wcześniej niż osiem tygodni przed końcem cyklu produkcyjnego; c) podczas produkcji, w dowolnym czasie wystarczająco odległym od terminu pobierania próbek, o którym mowa w lit. a) i b). 2.2. 2.2.1. Procedura pobierania próbek Pobieranie próbek w wylęgarni W przypadku każdego stada hodowlanego próbka powinna składać się z przynajmniej jednej próbki złożonej stanowiącej wyraźnie zabrudzone wkładki do szuflad lęgowych pobrane losowo z pięciu oddzielnych szuflad lęgowych lub miejsc w wylęgarni, o całkowitej powierzchni przynajmniej 1 m2. Jeśli jaja wylęgowe stada hodowlanego zajmują więcej niż jeden inkubator, taką złożoną próbkę należy pobrać z każdego inkubatora.

1.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/15

W przypadkach gdy nie stosuje się wkładek do szuflad lęgowych, należy pobrać z 25 oddzielnych szuflad lęgowych po 10 g skorupek, pokruszyć je, zmieszać i pobrać podpróbkę o masie 25 g. Niniejszą procedurę należy stosować w przypadku pobierania próbek z inicjatywy hodowcy, jak również w przypadku urzędowego pobierania próbek. 2.2.2. Pobieranie próbek na terenie gospodarstwa

2.2.2.1. Rutynowe pobieranie próbek z inicjatywy hodowcy Pobieranie próbek powinno przede wszystkim obejmować próbki odchodów oraz powinno mieć na celu wykrycie 1 % występowania wewnątrz stada, przy granicy pewności 95 %. W tym celu próbki powinny mieć jedną z następujących form: a) Zgromadzone odchody obejmujące oddzielne próbki świeżych odchodów, wszystkie o wadze nie mniejszej od 1 g pobrane losowo z kilku miejsc w pomieszczeniu, w którym trzymane są ptaki, lub, jeśli ptaki mają wolny dostęp do więcej niż jednego pomieszczenia na terenie danego gospodarstwa, z każdej grupy pomieszczeń na terenie gospodarstwa, w których trzymane są ptaki. Dla celów analizy odchody mogą być łączone, przy czym należy pobrać przynajmniej dwie próbki złożone. Liczba miejsc, z których należy pobrać oddzielne próbki odchodów w celu uzyskania próbki zbiorczej, powinna być następująca:

Liczba ptaków trzymanych w pomieszczeniu

Liczba próbek odchodów, które należy pobrać w pomieszczeniu lub grupie pomieszczeń na terenie gospodarstwa

250–349 350–449 450–799 800–999 1 000 lub więcej

200 220 250 260 300

b) Pięć par okładzin na buty: Stosowane okładziny na buty powinny być wykonane z materiału wchłaniającego wilgoć.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 170 POZ 12 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L170 - 75 z 20051.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2005 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1920)

 • Dz. U. L170 - 69 z 20051.7.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczące metody obliczania stosowanych ceł na ryż łuskany

 • Dz. U. L170 - 67 z 20051.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącego metody obliczania stosowanych ceł na ryż łuskany oraz zmieniającego decyzje 2004/617/WE, 2004/618/WE oraz 2004/619/WE

 • Dz. U. L170 - 66 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 868/2005

 • Dz. U. L170 - 64 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L170 - 63 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L170 - 61 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L170 - 59 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L170 - 56 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L170 - 52 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L170 - 51 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L170 - 49 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ograniczające okres ważności pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych na bazie zbóż

 • Dz. U. L170 - 46 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L170 - 45 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L170 - 44 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1015/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 31. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L170 - 41 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L170 - 39 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1013/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L170 - 37 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 1 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L170 - 35 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1011/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L170 - 32 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2005 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

 • Dz. U. L170 - 31 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1009/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L170 - 30 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1008/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L170 - 29 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1007/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające należności przywozowe w odniesieniu do niektórych rodzajów ryżu łuskanego od dnia 1 marca 2005 r.

 • Dz. U. L170 - 26 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1006/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1549/2004 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 w odniesieniu do systemu przywozu ryżu i ustalenia szczegółowych zasad przejściowych mających zastosowanie do przywozu ryżu Basmati

 • Dz. U. L170 - 25 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1005/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające pochodne ceny interwencyjne dla białego cukru w roku gospodarczym 2005/2006

 • Dz. U. L170 - 18 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na produkty cukrownicze pochodzące z Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii, Czarnogóry i Kosowa, przewidziane rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2000

 • Dz. U. L170 - 7 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1239/95 w zakresie przyznawania licencji przymusowych oraz zasad dotyczących jawnej kontroli i dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L170 - 6 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L170 - 3 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L170 - 1 z 20051.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.