Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 171 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2004 r. dotycząca sprawy COMP/D2/32448 i 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2000 r.) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1779)

Data ogłoszenia:2005-07-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 171 POZ 28

Strona 1 z 2
L 171/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.7.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2004 r. dotycząca sprawy COMP/D2/32448 i 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2000 r.) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1779)

(Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

(2005/480/WE)

I. WSTĘP

(1)

Dnia 30 kwietnia 2004 r. Komisja podjęła decyzję w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 Traktatu WE i nałożyła grzywnę w wysokości 3 400 000 EUR na przedsiębiorstwo żeglugowe z Antwerpii Compagnie Maritime Belge SA (dalej zwane „CMB”). Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (1), Komisja niniejszym podaje do wiadomości nazwę strony oraz zasadniczą treść decyzji, mając na uwadze uzasadniony interes przedsiębiorstw związany z ochroną ich działalności handlowej. Niepoufna wersja pełnego tekstu omawianej decyzji w oryginalnych językach postępowania oraz w językach roboczych Komisji znajduje się na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod adresem http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II. PROCEDURA

(2)

Omawiana decyzja nawiązuje do tzw. sprawy Cewal, w której Komisja nałożyła grzywny na członków porozumienia towarzystw żeglugi liniowej zwanego Associated Central West Africa Lines (dalej zwanego „Cewal”) za naruszenie postanowień art. 86 Traktatu WE (obecnie art. 82, zwany tak dalej).

(3)

Na mocy decyzji Komisji 93/82/EWG (2) (dalej zwanej „pierwotną decyzją”) Komisja postanowiła między innymi, że Cewal oraz dwa inne porozumienia żeglugi liniowej Cowac i Ukwal, a także przedsiębiorstwa, które były członkami tych porozumień, naruszyły art. 85 ust. 1 Traktatu WE (obecnie art. 81 ust. 1, zwany tak dalej). Co więcej, z powodu nadużywania pozycji dominującej na trzy różne sposoby, przedsiębiorstwa należące do porozumienia Cewal naruszyły również art. 82 Traktatu WE. Przedsiębiorstwom tym nakazano zaprzestać naruszeń.

(4)

Na mocy pierwotnej decyzji Komisja nałożyła grzywny za naruszenie art. 82 Traktatu WE na cztery przedsiębiorstwa należące do porozumienia Cewal. Na CMB nałożono grzywnę w wysokości 9,6 mln ECU.

(5)

Wszystkie cztery przedsiębiorstwa oraz CMBT, spółka zależna CMB, złożyły wnioski do Sądu Pierwszej Instancji („SPI”) o uchylenie pierwotnej decyzji. Wnioski te zostały oddalone przez SPI wyrokiem z dnia 8 października 1996 r. (3) (zwanego dalej „wyrokiem SPI”). Obniżono jednak wysokość grzywien. Grzywna CMB została zmniejszona do wysokości 8 640 000 mln ECU.

(1) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 34 z 10.2.1993, str. 20. (3) Połączone sprawy T-24/93, T-25/93, T-26/93 i T-28/93, CMB, CMBT i Dafra-Lines przeciwko Komisji, [1996] ECR II-1201.

2.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/29

(6)

CMB, CMBT oraz inne ukarane grzywną przedsiębiorstwo, Dafra-Lines A/S, złożyły odwołanie od wyroku SPI. Trybunał Sprawiedliwości w swoim wyroku z dnia 16 marca 2000 (1) (zwanym dalej „wyrokiem ETS”) odrzucił wszystkie uzasadnienia, jakie przedstawiono w odwołaniu od pierwotnej decyzji, — uchylił jednak artykuły pierwotnej decyzji, na mocy których nałożono grzywny, oraz — oddalił pozostałą część odwołania.

(7)

Artykuły anulowano, ponieważ Komisja nie wskazała wyraźnie w oświadczeniu o zastrzeżeniach: — że rozważała nałożenie grzywien na każdego członka porozumienia Cewal, oraz — że wysokość grzywien będzie ustalona na podstawie oceny udziału każdego przedsiębiorstwa w działalności stanowiącej domniemane naruszenie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 171 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 27 z 20052.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L171 - 26 z 20052.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L171 - 25 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L171 - 24 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające nadzwyczajne środki ochrony i odnawiania zasobów sardeli w strefie ICES w podobszarze VIII

 • Dz. U. L171 - 19 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L171 - 15 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L171 - 11 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do czosnku od dnia 1 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L171 - 10 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 22. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L171 - 8 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 166. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L171 - 7 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 21. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L171 - 6 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. dotyczące 338. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L171 - 5 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 85. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L171 - 3 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 166. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L171 - 1 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.