Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 22

L 172/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1), w szczególności jego art. 139, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 40/94 oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonawczym do rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (2), należy ustalić dodatkowe opłaty za sprawozdania z poszukiwań, podział wniosku o znak towarowy lub rejestrację i kontynuację postępowania. Powinna zostać ustalona wysokość nowych opłat. System poszukiwań jest fakultatywny od dnia 10 marca 2008 r., jak zostało to określone w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 422/2004. Od tej daty powinny obowiązywać dodatkowe opłaty za krajowe raporty z poszukiwań. Z tego względu należy odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 (3). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Opłat, Przepisów Wykonawczych i Procedury Izb Odwoławczych Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory),

(2)

(3) (4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2869/95 wprowadza się następujące zmiany: 1) w tabeli znajdującej się w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) dodaje się pkt. 1a w brzmieniu:

„1a. Opłata za poszukiwania a) w przypadku wniosku o wspólnotowy znak towarowy (art. 39 ust. 2, zasada 4 lit. c)) b) w przypadku rejestracji międzynarodowej wyznaczającej Wspólnotę Europejską (art. 39 ust. 2 i art. 150 ust. 2, zasada 10 pkt. 2) Suma 12 EUR pomnożona przez liczbę centralnych urzędów zajmujących się ochroną własności przemysłowej, o których mowa w art. 39 ust. 2 rozporządzenia; suma ta i dalsze zmiany są publikowane przez Urząd w jego Dzienniku Urzędowym.”;

b) skreśla się pkt. 6;

(1) Dz.U. L 11 z 14.1.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 422/2004 (Dz.U. L 70 z 9.3.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 303 z 15.12.1995, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 782/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 88). (3) Dz.U. L 303 z 15.12.1995, str. 33. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 781/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 85).

5.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/23

c) w pkt. 13 zdanie „Opłata za każdą klasę towarów i usług jeśli przekraczają trzy klasy za znak indywidualny” zastępuje się zdaniem „Opłata za przedłużenie ochrony dla każdej klasy towarów i usług jeśli przekraczają trzy klasy za znak indywidualny”; d) w pkt. 15 zdanie „Opłata za każdą klasę towarów i usług jeśli przekraczają trzy klasy za znak wspólny” zastępuje się zdaniem „Opłata za przedłużenie ochrony dla każdej klasy towarów i usług jeśli przekraczają trzy klasy za znak wspólny”; e) w pkt. 19 zdanie „Opłata za przywrócenie do stanu poprzedniego” zastępuje się zdaniem „Opłata za wniosek o przywrócenie do stanu poprzedniego”; f) w pkt. 20 słowa „Opłata za konwersję” zastępuje się słowami „Opłata za wniosek o konwersję”; g) punkty 21 i 22 otrzymują brzmienie:

„21. Opłata za kontynuację postępowania (art. 78a ust. 1) 22. Opłata za oświadczenie o podziale zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego (art. 48a ust. 4) lub za wniosek o wspólnotowy znak towarowy (art. 44a ust. 4): 400 250”;

h) w pkt. 23 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Opłata za wniosek o wpis licencji do rejestru lub innego prawa dotyczącego zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego (art. 157 ust. 2 lit. 5; zasada 33 pkt. 1) lub za wniosek o wspólnotowy znak towarowy (art. 157 ust. 2 lit. 6; zasada 33 pkt. 4).”; i) w pkt. 29 skreśla się następujące zdanie:

„dopłata od strony, po przekroczeniu 10 1”;

2) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zwrot jest dokonywany po powiadomieniu Biura Międzynarodowego zgodnie z zasadą 113 pkt. 2 lit. b) i c) lub zasadą 115 pkt. 5 lit. b), c) i ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2868/95.”. Artykuł 2 1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2. Artykuł 1 ust. 1 lit. a) stosuje się od dnia 10 marca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 24 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.