Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 23

Strona 23 z 38

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

5.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/43

ZAŁĄCZNIK I Produkty podstawowe

Kod CN

Wyszczególnienie

ex 0402 10 19 ex 0402 21 19 ex 0404 10 02 do ex 0404 10 16 ex 0405 10 ex 0407 00 30 ex 0408 1001 10 00 1001 90 99 1002 00 00 1003 00 90 1004 00 00 1005 90 00 ex 1006 30 1006 40 00 1007 00 90 1701 99 10 ex 1702 19 00 1703

Mleko w proszku, granulkach lub innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy (Grupa Produktów 2) Mleko w proszku, granulkach lub innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 26 % masy (Grupa Produktów 3) Serwatka w proszku, granulkach lub innej stałej postaci, niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego (Grupa Produktów 1) Masło o zawartości tłuszczu 82 % masy (Grupa Produktów 6) Jaja drobiu, w skorupkach, świeże lub zakonserwowane, inne niż jaja wylęgowe Jaja bez skorupek i żółtka jaj, nadające się do spożycia przez ludzi, świeże, suszone, mrożone lub inaczej zakonserwowane, niesłodzone Pszenica durum Pszenica zwyczajna i meslin, inne niż nasiona meslinu Żyto Jęczmień, inny niż nasiona jęczmienia Owies Kukurydza, inna niż nasiona kukurydzy Ryż całkowicie bielony Ryż łamany Ziarno sorgo, inne niż hybrydy do siewu Cukier biały Laktoza, zawierająca w stanie suchym 98,5 % czystego produktu Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru

L 172/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2005

ZAŁĄCZNIK II Towary, dla których refundacje wywozowe mogą być wypłacone

Produkty rolne, dla których mogą być przyznane refundacje wywozowe III: patrz Załącznik III Kod CN Wyszczególnienie Zboża (1) Ryż (2) Jaja (3) Cukier, melasy lub izoglukoza (4) 6 Przetwory mleczne (5) 7

1

2

3

4

5

ex 0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: – Jogurt: – – Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao: – – – Aromatyzowany – – – pozostałe: – – – – Zawierające dodatek owoców i/lub orzechów – – – – Zawierające dodatek kakao X X X X X X X X X X X

0403 10 0403 10 51 do 0403 10 99

0403 90 0403 90 71 do 0403 90 99

– Pozostałe: – – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców i/ lub orzechów lub kakao: – – – Aromatyzowane – – – Pozostałe: – – – – Zawierające dodatek owoców lub orzechów – – – – Zawierające dodatek kakao X X X X X X X X X X X

ex 0405 0405 20 0405 20 10 0405 20 30 ex 0710 0710 40 00

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania: – Produkty mleczarskie do smarowania: – – O zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale mniejszej niż 60 % masy – – O zawartości tłuszczu 60 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone: – Kukurydza cukrowa – – W postaci kolb – – W postaci ziaren X III X X X X

_____________

(1) (2) (3) (4) (5) Rozporządzenie Rozporządzenie Rozporządzenie Rozporządzenie Rozporządzenie (WE) nr 1784/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78). (WE) nr 3072/95 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96). (EWG) nr 2771/75 (Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 45). (WE) nr 1260/2001 (Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1). (WE) nr 1255/1999 (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.