Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 27

Strona 27 z 38

2 litrów lub mniejszych – – – – – – – Pozostałe, w pojemnikach o poj. 2 litrów lub mniejszych – – – – – Pozostałe napoje alkoholowe, w pojemnikach o poj. 2 litrów lub mniejszych – – – – – Alkohole destylowane z owoców, w pojemnikach o poj. ponad 2 litrów – – – – – Pozostałe, w pojemnikach o poj. ponad 2 litrów – – – – Pozostałe napoje alkoholowe, w pojemnikach o poj. ponad 2 litrów

X X X X X X X X X

X

X X X

2208 90 52 2208 90 56 2208 90 69 2208 90 71 2208 90 77 2208 90 78

X X X

X X X X X

X X

X X X

5.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/51

1

2

3

4

5

6

7

ex 2905 2905 43 00 2905 44 ex 3302

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: – – Mannitol – – D-glucitol (sorbitol) Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów: – W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów: – – – – – Pozostałe Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe: – Kazeina – Pozostałe: – – Kleje kazeinowe – – Pozostałe: Albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą masę więcej niż 80 % masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin: – Albumina jaja: X III III X X X III III III III

3302 10 3302 10 29 3501 3501 10 3501 90 3501 90 10 3501 90 90 ex 3502

3502 11 3502 11 90 3502 19 3502 19 90 3502 20 3502 20 91 oraz 3502 20 99 ex 3505

– – Suszona – – – Pozostała – – Pozostała – – – Pozostała – Albuminy mleka: (laktalbuminy) – – Pozostałe Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych, z wyjątkiem skrobi wymienionych w punkcie 3505 10 50 – – – Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – Na bazie substancji skrobiowych Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – Sorbitol, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44 III III X X X X III III III

3505 10 50 ex 3809

X

3809 10 ex 3824

3824 60

ZAŁĄCZNIK III Ilości referencyjne, wymienione w art. 11

L 172/52

Kod CN

Wyszczególnienie

Pszenica zwykła Kuku rydza Jęczmień Cukier biały 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pszenica durum

Ryż długoziarnisty całkowicie bielony Serwatka (GP1) Jaja w skorupkach

Ryż okrągło ziarnisty całkowicie bielony

Odtłuszczone mleko w proszku (GP2)

PL

1

2

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone:

0710 40 00 100 (1)

– Słodka kukurydza

– – W postaci ziaren

0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

0711 90 30 100 (1)

– – – Kukurydza cukrowa

– – – – W postaci ziaren

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1902

Makarony, nawet gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany:

– Makarony niegotowane, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej:

1902 11 00

– – Zawierające jaja

– – – Z pszenicy durum, niezawierające lub zawierające nie więcej niż 3 % innych zbóż w masie, o zawartości popiołu w suchej masie (2) 160 (3) 150 (3) (4) (4)

– – – – nieprzekraczającej 0,95 %

– – – – przekraczającej 0,95 %, ale nieprzekraczającej 1,10 %

– – – – przekraczającej 1,10 %, ale nieprzekraczającej 1,30 %

140 (3)

(4)

5.7.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.