Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 29

Strona 29 z 38

– – – W postaci ziaren

2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

ex 2004 90 10

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata) 100 (1)

L 172/55

– – – W postaci ziaren

L 172/56

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

ex 2005 80 00 100 (1)

– Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata) PL

– – W postaci ziaren

2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

ex 2008 99 85

– – – – – Kukurydza, w postaci ziaren, inna niż kukurydza cukrowa (Zea mays var. Saccharata): 60 (1)

– – – – – – W postaci ziaren

ex 2202 90 10

– – – Piwo otrzymywane ze słodu, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % obj.: 23 (6) (9)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

– – – – Piwo otrzymywane ze słodu jęczmienia lub słodu pszenicy, bez dodatku zbóż browarnych, ryżu (lub produktów otrzymanych z ich przetworzenia) lub cukru (sacharozy lub cukru inwertowanego)

– – – – – Pozostałe

22 (6) (9)

2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

– alkohole poliwodorotlenowe:

2905 43 00

– – Mannitol: 102

– – – Otrzymany z sacharozy objętej rozporządzeniem (WE) nr 1260/2001 242

– – – Otrzymany z produktów skrobiowych objętych rozporządzeniem (EWG) nr 1784/2003

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

5.7.2005

– – – W roztworze wodnym:

5.7.2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2905 44 11 169 (7) 71 (7)

– – – – Zawierającym w masie 2 % lub mniej D-mannitolu, w przeliczeniu na zawartość D-glucitolu

– – – – – Otrzymany z produktów skrobiowych

– – – – – Otrzymany z sacharozy

PL

2905 44 19 148 (7) 71 (7)

– – – – Pozostałe:

– – – – – Otrzymane z produktów skrobiowych

– – – – – Otrzymane z sacharozy

2905 44 91 242 102

– – – – Zawierające w masie 2 % lub mniej D-mannitolu, w przeliczeniu na zawartość D-glucitolu

– – – – – Otrzymane z produktów skrobiowych

– – – – – Otrzymane z sacharozy

2905 44 99 242

– – – – Pozostałe:

– – – – – Otrzymane z produktów skrobiowych

– – – – – Otrzymane z sacharozy

102

3501

Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny; kleje kazeinowe: 291 (8)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3501 10

– Kazeina

3501 90 90

– – Pozostałe

3502

Albuminy, albuminiany i pozostałe pochodne albumin:

– Albumina jaja:

3502 11

– – Suszona: 406

3502 11 90

– – – Pozostałe

3502 19

– – Pozostałe: 55

3502 19 90

– – – Pozostałe

3502 20

– Albumina mleka: (laktalbumina) 900 127

3502 20 91

– – – Suszona (np. w arkuszach, łuskach, płatkach, proszku)

L 172/57

3502 20 99

– – – Pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

L 172/58

3824

PL

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

3824 60

– Sorbitol inny niż objęty kodem CN 2905 44:

– – W roztworze wodnym:

3824 60 11 169 (7) 71 (7)

– – – Zawierającym w masie 2 % lub mniej D-mannitolu, w przeliczeniu na zawartość D-glucitolu

– – – – Otrzymany z produktów skrobiowych

– – – – Otrzymany z sacharozy

3824 60 19 148 (7)

– – – Pozostałe:

– – – – Otrzymane z produktów skrobiowych

– – – – Otrzymane z sacharozy

71 (7)

3824 60 91 242

– – – Zawierającym w masie 2 % lub mniej D-mannitolu, w przeliczeniu na zawartość D-glucitolu

– – – – Otrzymane z produktów skrobiowych

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

– – – – Otrzymane z sacharozy

102

3824 60 99 242

– – – Pozostałe:

– – – – Otrzymane z produktów skrobiowych

– – – – Otrzymane z sacharozy

102

Ilość ta odnosi się do kukurydzy w postaci ziaren, dostosowana do zawartości wilgoci równej 72 % w masie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.