Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 32

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 32

Strona 32 z 38

4. Tłuszcz mleczny Skrobia (lub dekstryna)

1905 40

– Sucharki, tosty z chleba i podobne tosty

1905 90

– Pozostałe:

L 172/61

1905 90 20

– – Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby:

Skrobia (lub dekstryna)

Kukurydza

1,83 kg na 1 % skrobi odwodnionej (lub dekstryny) w masie

L 172/62

1

2

3

4

5

1905 90 30

– – – Chleb niezawierający dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierający w suchej masie nie więcej niż 5 % masy cukru i nie więcej niż 5 % masy tłuszczu Skrobia (lub dekstryna) Pszenica zwykła 1,75 kg na 1 % skrobi odwodnionej (lub dekstryny) z pszenicy w masie 1. Sacharoza (1) 1. Cukier biały 2. Kukurydza 3. Pszenica zwykła 2. Glukoza (2) 3. Skrobia (lub dekstryna) 1. 1 kg na 1 % sacharozy w masie (1) 2. 2,1 kg na 1 % glukozy w masie (2) 3. 1,75 kg na 1 % skrobi odwodnionej (lub dekstryny) z pszenicy w masie 4. 1,22 kg na 1 % tłuszczu mlecznego w masie 1. 1 kg na 1 % sacharozy w masie (1) 2. 2,1 kg na 1 % glukozy w masie (2) 3. 1,22 kg na 1 % tłuszczu mlecznego w masie

PL

1905 90 45 do 1905 90 90

– – – Inne produkty

4. Tłuszcz mleczny 1. Sacharoza (1) 1. Cukier biały 2. Kukurydza 3. Masło (GP6) 2. Glukoza (2) 3. Tłuszcz mleczny

4. Masło (GP6)

2105

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 90

– Pozostałe

– – Pozostałe: 1. Sacharoza (1) 2. Glukoza (2) 3. Tłuszcz mleczny 1. Cukier biały 2. Kukurydza 3. Masło (GP6) 1. 1 kg na 1 % sacharozy w masie (1) 2. 2,1 kg na 1 % glukozy w masie (2) 3. 1,22 kg na 1 % tłuszczu mlecznego w masie

2106 90 98

– – – Pozostałe

2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009:

5.7.2005

5.7.2005

1

2

3

4

5

2202 10 00 2. Glukoza (2) 2. Kukurydza 2. 2,1 kg na 1 % glukozy w masie (2)

– Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub wody aromatyzowane 1. Sacharoza (1) 1. Cukier biały 1. 1 kg na 1 % sacharozy w masie (1)

2202 90 1. Sacharoza (1) 1. Cukier biały 2. Kukurydza 1. Cukier biały 2. Mleko pełne w proszku (GP3) 2. Glukoza (2) 1. Sacharoza (1) 2. Tłuszcz mleczny

– Pozostałe: 1. 1 kg na 1 % sacharozy w masie (1) 2. 2,1 kg na 1 % glukozy w masie (2) 1. 1 kg na 1 % sacharozy w masie (1) 2. 3,85 kg na 1 % tłuszczu mlecznego w masie

PL

2202 90 10

– – Niezawierające produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404:

2202 90 91 do 2202 90 99

– – Pozostałe

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172/63

(1) Zawartość sacharozy w towarach (bez dalszego przetwarzania), wraz z równoważnikiem sacharozy w postaci mieszanki glukozy i fruktozy (łączna zawartość glukozy i fruktozy pomnożona przez 0,95), która jest deklarowana (w dowolnej formie) lub stwierdzona w towarach. Niemniej jednak, w przypadku gdy zawartość fruktozy w towarze jest mniejsza niż zawartość glukozy, wówczas ilość glukozy, która ma być przyjęta do powyższego wyliczenia, jest równa wagowo ilości fruktozy. (2) Inna niż zawartość glukozy określona w adnotacji (1). N.B.: W przypadku zadeklarowania obecności produktu hydrolizy laktozy i/lub stwierdzenia obecności galaktozy, przed przystąpieniem do dalszych obliczeń, ilość glukozy równą ilości tej galaktozy odejmuje się od ogólnej zawartości glukozy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.