Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 34

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 34

Strona 34 z 38

Kod CN

Przetworzony produkt rolny

Współczynnik

Produkt podstawowy

1702 30 91

Glukoza i syrop glukozowy (1), niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy, inne, w postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego Glukoza i syrop glukozowy (1), niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy, pozostałe Glukoza i syrop glukozowy (1), zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy Maltodekstryna, w postaci stałej, biała, nawet aglomerowana Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy, pozostałe Karmel, w postaci proszku, nawet aglomerowany Karmel, pozostałe Syrop glukozowy i maltodekstrynowy, aromatyzowany lub barwiony

2,09

Kukurydza

1702 30 99 1702 40 90 ex 1702 90 50 ex 1702 90 50 1702 90 75 1702 90 79 2106 90 55

(1) Z wyjątkiem izoglukozy.

1,60 1,60 2,09 1,60 2,19 1,52 1,60

Kukurydza Kukurydza Kukurydza Kukurydza Kukurydza Kukurydza Kukurydza

5.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/67

ZAŁĄCZNIK VI Instrukcje dotyczące składania wniosków o świadectwa refundacji oraz ich wydawania i wykorzystywania I. WNIOSEK O ŚWIADECTWO REFUNDACJI Dokument „Pozwolenie na wywóz lub świadectwo z wcześniejszym ustaleniem refundacji” zostaje opatrzony pieczęcią „Świadectwo refundacji; non-aneks I”. Informacja ta może być wprowadzona w wersji elektronicznej. Wnioskodawcy wypełniają rubryki 4, 8, 17 i 18 oraz, w miarę potrzeb, rubrykę 7. W rubrykach. 17 i 18, kwota zostaje podana w EUR. Rubryk od 13 do 16 nie wypełnia się. W rubryce 20, wnioskodawcy określają, czy planują wykorzystanie świadectwa refundacji jedynie w Państwie Członkowskim, w którym zostało wydane, czy wnioskują o świadectwo refundacji, które jest ważne w całej Wspólnocie. Wnioskodawcy wpisują w rubryce 20 tekst „Artykuł 33”, lub inny, zgodnie z wymogami właściwych władz, jeżeli wniosek odnosi się do świadectwa przewidzianego w art. 33, lub „Artykuł 38”, lub inny, zgodnie z wymogami właściwych władz, jeżeli wniosek odnosi się do świadectwa przewidzianego w art. 38. Wnioskodawcy wpisują datę i miejsce złożenia wniosku i podpisać wniosek.

II. WNIOSEK O WCZEŚNIEJSZE USTALENIE REFUNDACJI – WNIOSEK O WYCIĄGI ZE ŚWIADECTW REFUNDACJI 1. Wniosek o wcześniejsze ustalenie składany równocześnie z wnioskiem o świadectwo refundacji. Patrz sekcja I (wnioskodawcy wypełniają rubrykę 8). 2. Wniosek o wcześniejsze ustalenie składany po wydaniu świadectwa refundacji. W tym przypadku, eksporter wypełnia wniosek i wpisuje następującą informację: — w rubrykach 1 i 2, nazwę organu, który wydał świadectwo refundacji, w odniesieniu, do którego składany jest wniosek o wcześniejsze ustalenie, oraz numer świadectwa; — w rubryce 4, nazwę/nazwisko posiadacza świadectwa; W rubryce 8 zaznacza „tak”. 3. Wnioski o wyciąg ze świadectwa refundacji zawierają następujące informacje: — w rubrykach 1 i 2, nazwę organu, który wydał świadectwo refundacji, w odniesieniu do którego składany jest wniosek o wyciąg, oraz numer oryginału świadectwa; — w rubryce 4, nazwisko/nazwę posiadacza świadectwa refundacji; — w rubrykach 17 i 18, kwotę z wnioskowanego wyciągu, podaną w EUR.

III. WYDAWANIE ŚWIADECTW REFUNDACJI Z WCZEŚNIEJSZYM USTALENIEM REFUNDACJI DO WYKORZYSTANIA W CAŁEJ WSPÓLNOCIE ORAZ WYDAWANIE WYCIĄGÓW ZE ŚWIADECTW Egzemplarze 1 i 2 zostają wydane na podstawie wzorów zamieszczonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1291/2000. Tytuł „Pozwolenie na wywóz lub świadectwo z wcześniejszym ustaleniem refundacji” zostaje opatrzony pieczęcią „Świadectwo refundacji; non-aneks I”.

L 172/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2005

Formularz wypełnia się w następujący sposób: a) W rubryce 1 wpisuje się nazwę i adres organu wydającego świadectwo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.